Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

miejsce załatwienia sprawy Urząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
II piętro, pokój nr 223
Tel. 58-66-88-706
fax 58-66-88-702
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00
 
wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (formularze w pok. 223 lub do pobrania na dole tabeli)
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
- pisemna zgoda Komendanta Garnizonu, w przypadku, gdy punkt sprzedaży znajduje się pod zarządem wojskowym lub w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych. 
sposób załatwienia sprawy Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wraz z dokumentami zainteresowany składa w pok. 223. Wniosek skierowany zostaje na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu zaopiniowania lokalizacji punktu sprzedaży.
Posiedzenie Komisji odbywa się W PIERWSZY I TRZECI PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA.
Po pozytywnym zaopiniowaniu przygotowuje się zezwolenie, nalicza opłatę za korzystanie z zezwolenia w roku bieżącym tj. do 31.grudnia. Zainteresowany po dokonaniu opłaty osobiście odbiera zezwolenie.
Zezwolenie jednorazowe: wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wraz z dokumentami zainteresowany składa w pok. 223. 
opłaty Opłata roczna za korzystanie z zezwolenia:
- Piwo i alkohole do 4,5% - opłata za nowe zezwolenie wynosi 525 zł. Jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim jest wyższa niż 37 500 zł. - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.
- Alkohole zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłata za nowe zezwolenie wynosi 525zł. Jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim jest wyższa niż 37 500 zł. - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.
- Alkohole zawierające powyżej 18% zawartości alkoholu - opłata za nowe zezwolenie wynosi 2 100zł. Jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim jest wyższa niż 77 000 zł. - opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.
Opłatę wnosi się w kasie A,B lub C na Sali Obsługi Mieszkańców lub na konto U.M. PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045.
Oświadczenie o wartości sprzedaży składane do 31 stycznia.Oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.
Opłaty wnosi się w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku. W roku nabycia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Opłata za wydane zezwolenie jednorazowe: piwo i alkohole do 4,5% i alkoholu - 1/12 rocznej opłaty (43,75 zł.); alkohole zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)- 1/12 rocznej opłaty rn(43,75 zł.); alkohole zawierające powyżej 18% alkoholu 1/12 rocznej opłaty (175,-zł.)Opłatę wnosi się w kasie A, B lub C na Sali Obsługi Mieszkańców lub na konto U.M. PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł. Nr konta właściwy do opłaty skarbowej: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
czas załatwienia sprawy Zezwolenia do 30 dni od daty złożenia wniosku.
Zaświadczenia wydaje się w terminie 7 dni od daty zlożenia wniosku.
inne informacje Zezwolenie wydaje się oddzielnie do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) i do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
(A) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;
(B) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa;
(C) powyżej 18% zawartości alkoholu. 
tryb odwoławczy Odwołanie od wydanych zezwoleń i decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 w terminie 14 dni od daty doręczenia, a zażalenie na Postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem organu wydającego zezwolenie, decyzję lub postanowienie. 
podstawa prawna - Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 487)

- Art. 5 Ustawy z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.z 2011r. nr 106 poz. 622)

- Uchwała nr III/65/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 18.12.2002 w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Gdynia (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 5 poz. 51 z 2003r)zmieniona Uchwałą nr XXI/456/2004 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 06.2004r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 93 poz. 1676 z 2004r.)

- Uchwała nr XX/499/2008r. Rady Miasta Gdyni z 28.05.2008r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Gdynia miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 56 poz. 1599 z 2008r z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz.U. z 2013r. 267)

- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (t.j Dz.U. 2013. 672 ze. zm)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628)  
druki
wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych

wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu podczas organizowanych przyjęć


oświadczenie o wartości sprzedaży


wykaz punktów sprzedaży alkoholu-stan na dzień 12.01.2017r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Joanna Lesińska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Lesińska
Data wytworzenia informacji: 04.10.2010
Data udostępnienia informacji: 28.04.2006
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.01.2017 09:53 Zmiana załącznika Joanna Lesińska
08.12.2016 15:35 Zmiana załącznika Joanna Lesińska
08.12.2016 15:34 Zmiana załącznika Joanna Lesińska
04.08.2016 10:40 Zmiana załącznika Joanna Lesińska
04.08.2016 10:39 Zmiana załącznika Joanna Lesińska
04.08.2016 10:36 Zmiana załącznika Joanna Lesińska
04.08.2016 10:35 Zmiana załącznika Joanna Lesińska
04.08.2016 10:33 Dodanie informacji Joanna Lesińska
04.08.2016 10:32 Aktualizacja treści Joanna Lesińska
04.08.2016 10:31 Dodanie informacji Joanna Lesińska
04.08.2016 10:27 Aktualizacja treści Joanna Lesińska
04.08.2016 10:26 Dodanie informacji Joanna Lesińska
05.05.2016 14:06 Aktualizacja treści Joanna Lesińska
12.01.2016 08:42 Aktualizacja treści Joanna Lesińska
12.01.2016 08:33 Aktualizacja treści Joanna Lesińska
12.01.2016 08:29 Aktualizacja treści Joanna Lesińska
30.12.2015 09:49 Zmiana załącznika Joanna Lesińska
30.12.2015 09:44 Zmiana załącznika Joanna Lesińska
07.12.2015 10:36 Zmiana załącznika Joanna Lesińska
17.03.2015 14:24 Korekta Joanna Lesińska
17.03.2015 14:19 Zmiana załącznika Joanna Lesińska
27.01.2015 12:55 Aktualizacja treści Joanna Lesińska
16.12.2014 09:56 Zmiana załącznika Joanna Lesińska
05.12.2014 10:27 Aktualizacja treści Joanna Lesińska
05.12.2014 10:25 Aktualizacja treści Joanna Lesińska
19.11.2014 09:42 Aktualizacja treści Joanna Lesińska
31.10.2014 09:06 Aktualizacja treści Joanna Lesińska
22.08.2014 11:29 Dodanie informacji Joanna Lesińska
22.08.2014 11:23 Zmiana załącznika Joanna Lesińska
24.02.2014 13:14 Korekta Joanna Lesińska
21.02.2014 15:05 Korekta Joanna Lesińska
21.02.2014 15:00 Korekta Joanna Lesińska
21.02.2014 14:58 Korekta Joanna Lesińska
21.02.2014 14:56 Korekta Joanna Lesińska
21.02.2014 14:37 Zmiana załącznika Joanna Lesińska
21.02.2014 14:26 Korekta Joanna Lesińska
21.02.2014 14:09 Korekta Joanna Lesińska
21.02.2014 14:07 Korekta Joanna Lesińska
10.02.2014 14:17 Korekta Joanna Lesińska
02.12.2013 13:08 Zmiana załącznika Joanna Lesińska
05.09.2013 09:58 Korekta Aleksandra Kula
05.09.2013 09:44 Korekta Michał Kowalski
05.09.2013 09:42 Korekta Michał Kowalski
04.09.2013 10:21 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
04.09.2013 08:53 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
23.08.2013 09:05 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
31.12.2012 10:40 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
11.12.2012 09:35 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Kula
06.03.2012 09:48 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
13.12.2011 09:03 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
13.12.2011 09:00 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
08.07.2011 12:14 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Kula
08.07.2011 12:05 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
08.07.2011 11:53 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
08.07.2011 11:51 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
08.07.2011 11:44 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
08.07.2011 11:42 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
08.07.2011 11:40 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
08.07.2011 11:37 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
08.07.2011 11:34 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
08.07.2011 11:27 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
08.07.2011 11:23 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
12.01.2011 12:10 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
23.12.2010 15:06 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
05.11.2010 10:48 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
06.10.2010 09:31 Aktualizacja treści Aleksandra Kula