Nabycie przez Gminę Miasta Gdyni praw do lokali mieszkalnych

Gmina Miasta Gdyni, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

„Nabycie przez Gminę Miasta Gdyni praw do lokali mieszkalnych”

W związku z art. 4 pkt 3 lit. i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), wyłączającym stosowanie ustawy do nabycia własności i innych praw do nieruchomości, zamówienie udzielone będzie w trybie rokowań z ogłoszeniem w oparciu o Zarządzenie Nr 6605/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury nabywania własności lokali mieszkalnych oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego lub własności gruntu” oraz Zarządzenie Nr 6692/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.10.2017 roku w sprawie określenia warunków składania ofert na nabycie przez Gminę Miasta Gdyni lokali mieszkalnych.

Termin zawarcia umowy: nie później niż do dnia: 15.12.2017 r.

Przedmiot oferty:
  1. Nabycie praw odrębnej własności lokali mieszkalnych wraz z udziałami w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości wspólnej.
  2. Nieruchomości położone w obrębie granic administracyjnych Gminy Miasta Gdyni.
  3. Budynek, w którym usytuowane są oferowane lokale musi być zaprojektowany i zrealizowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Budynek, w którym znajduje się nabywany lokal mieszkalny winien być podłączony do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, elektroenergetycznej.
  4. Lokale mieszkalne powinny mieć uregulowany stan prawny, być w stanie technicznym umożliwiającym zamieszkanie. Lokale mieszkalne winny być ogrzewane przez miejską sieć ciepłowniczą lub lokalną kotłownię. Budynek i lokale powinny spełniać wymogi określone w obowiązującej ustawie Prawo budowlane oraz Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  5. Lokale mieszkalne będące przedmiotem zainteresowania*:

Lp. Minimalna pow. łączna pokoi/użytkowa
[m2]
Preferowane dzielnice
pokoi użytkowa
1 35 - Leszczyki, Grabówek, Witomino, Śródmieście
2 30 - Pustki Cisowskie, Chylonia
3 - 45 Chylonia
4 - 55 -
5 25 - Dąbrowa

*rozpatrywane będą oferty, których powierzchnia łączna pokoi jest większa niż 25 m2, zaś w pierwszej kolejności brane będą pod uwagę mieszkania spełniające kryteria z pierwszych pozycji listy.

      6. Oferty należy składać w formie wskazanej w załączniku do „ogólnych warunków składania ofert” w Kancelarii Ogólnej  
          Urzędu Miasta w Gdyni (parter), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia - nie później niż do dnia 27 października 2017 r.     
          do godz. 10.00
.
          Decyduje data wpływu do Urzędu.
      7. Koperty powinny być opisane następująco:
          Nazwa i adres Sprzedającego (ewentualnie pieczęć)
          Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
          Oferta na: „Nabycie przez Gminę Miasta Gdyni praw do lokali mieszkalnych”.
          Nie otwierać przed: 27 października 2017 r., godz. 10.00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 11.10.2017
Data udostępnienia informacji: 11.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.10.2017 13:13 Aktualizacja treści Paulina Grześ
11.10.2017 13:02 Aktualizacja treści Paulina Grześ