Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
półpiętro, pokój 60
Tel. 58-66-88-727
        58-66-88-729
        58-66-88-730
fax 58-66-88-767
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 16.00 - od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 14.00 - w soboty.
 
wymagane dokumenty• druk "zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej" do pobrania poniżej lub w pok. 60 (dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
• dowód osobisty lub paszport (do wglądu) 
sposób załatwienia sprawyprzyjęcie zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 
opłatybez opłat; w przypadku pobrania zaświadczenia – opłata 17 zł
czas załatwienia sprawyod ręki
inne informacje- osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd; zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego
- osoba wyjeżdżająca za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd (najpóźniej w dniu wyjazdu) oraz powrót (najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu)
- za osobę małoletnią lub inną nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
- w zastępstwie osoby obowiązanej do zgłoszenia wyjazdu zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa – wzór dostępny na stronach internetowych www.gdynia.pl (art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) 
tryb odwoławczy---- 
podstawa prawnaUstawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.722 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1852)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.1290)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.23)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1827) 
drukiWniosek o wydanie zaświadczenia


Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej


Wzór pełnomocnictwa do zgłoszenia wyjazdu za granicę

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: ineubert
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 07.08.2007
Data udostępnienia informacji: 07.08.2007
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2016 10:35 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.10.2016 11:44 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
15.01.2016 10:20 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
09.12.2015 10:34 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
17.11.2015 10:35 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
19.08.2015 14:38 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
16.06.2015 10:55 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
04.03.2015 10:40 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
03.03.2015 15:35 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
03.03.2015 14:11 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
02.02.2015 13:28 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
26.01.2015 12:50 Korekta Małgorzata Lejko
10.09.2014 13:34 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
24.03.2014 10:20 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
29.10.2013 12:27 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
07.03.2013 10:26 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
22.02.2013 09:52 Korekta Małgorzata Lejko
22.02.2013 09:49 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
22.02.2013 09:37 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
01.02.2013 12:10 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
11.01.2013 09:21 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
04.01.2013 11:02 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
03.01.2013 09:38 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
02.01.2013 09:05 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
30.11.2012 10:24 sprawdzenie aktualności karty Małgorzata Lejko
03.02.2012 11:15 Korekta Małgorzata Lejko
03.02.2012 10:46 Korekta Małgorzata Lejko
03.02.2012 10:41 Korekta Małgorzata Lejko
14.04.2011 12:46 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko