Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
półpietro, pok. 60
Tel. 58-66-88-727
        58-66-88-729
        58-66-88-730
fax 58 6688767
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 14.00 w soboty
 
wymagane dokumenty- druk „zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Poskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy” do pobrania poniżej lub w pok. 60, (dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
- dowód osobisty lub paszport (do wglądu) 
sposób załatwienia sprawyprzyjęcie zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 
opłatybez opłat; w przypadku pobrania zaświadczenia – opłata 17 zł
czas załatwienia sprawyod ręki
inne informacje- osoba wyjeżdżająca za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd (najpóźniej w dniu wyjazdu) oraz powrót (najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu)
- za osobę małoletnią lub inną nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenia powrotu z wyjazdu za granicę składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
- w zastępstwie osoby obowiązanej do zgłoszenia powrotu z wyjazdu za granicę zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa – wzór dostępny na stronach internetowych www.gdynia.pl (art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) 
tryb odwoławczy---- 
podstawa prawnaUstawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.722 z póżn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. Nr, poz. 1852)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.1290)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.23)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1827) 
drukiZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy


Wzór pełnomocnictwa do zgłoszenia powrotu z wyjazdu za granice RP


Wniosek o wydanie zaświadczenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 04.03.2015
Data udostępnienia informacji: 04.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2016 10:37 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.10.2016 11:46 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
15.01.2016 10:20 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
09.12.2015 10:38 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
17.11.2015 10:37 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
19.08.2015 14:36 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
22.06.2015 10:19 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
16.06.2015 10:58 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
04.03.2015 10:01 założenie karty Małgorzata Lejko