Zameldowanie obcokrajowca na pobyt czasowy

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
półpiętro, pokój 60
Tel. 58-66-88-727
        58-66-88-729
        58-66-88-730
fax 58-66-88-767
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 16.00 - od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 14.00 - w soboty.
 
wymagane dokumenty- druk „zgłoszenie pobytu czasowego” dostępny na stronach internetowych: www.gdynia.pl (Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Ewidencji Ludności i Meldunków, sprawy do załatwienia) lub w pok. 60 (dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
- pozostałe dokumenty:
• obcokrajowcy spoza UE: ważny paszport oraz wiza lub karta pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany;
• obywatel UE: ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE a w przypadku braku zaświadczenia wymagane jest złożenie oświadczenia o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP;
• członek rodziny obywatela UE niebędący obywatelem UE: ważny dokument podróży oraz ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważna karta pobytu członka rodziny obywatela UE
- aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:
• umowa cywilno-prawna
• wypis z księgi wieczystej
• decyzja administracyjna
• orzeczenie sądu 
sposób załatwienia sprawyzameldowanie na pobyt czasowy 
opłatybez opłat; w przypadku pobrania zaświadczenia – opłata 17 zł
czas załatwienia sprawyod ręki
inne informacje- dokumenty legalizujące pobyt obcokrajowców w RP wydaje Wojewoda Pomorski - wnioski składa się w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku
- w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa - wzór do pobrania poniżej (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
- za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
- cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny ww. cudzoziemca, który nie jest obywatelem ww. państw, obowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca , ale tylko w przypadku jeśli czas jego pobytu czasowego przekracza 3 miesiące
- pozostali cudzoziemcy obowiązani są zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca chyba, że ich pobyt na terenie RP nie przekracza 14 dni
- o każdym zameldowaniu w mieszkaniu komunalnym informowany jest Wydział Spraw Społecznych 
tryb odwoławczy---- 
podstawa prawnaUstawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.722 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1852)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.1290)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.23)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1827) 
druki

Zgłoszenie pobytu czasowego


Wzór pełnomocnictwa do zameldowania


Wniosek o wydanie zaświadczenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: ineubert
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 29.08.2007
Data udostępnienia informacji: 29.08.2007
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2016 10:28 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.10.2016 11:41 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
15.01.2016 10:18 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
09.12.2015 10:14 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
17.11.2015 10:29 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
19.08.2015 14:40 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
07.07.2015 09:18 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
16.06.2015 10:42 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
04.03.2015 10:16 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
03.03.2015 11:26 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
03.03.2015 11:22 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
02.02.2015 13:21 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
22.01.2015 12:13 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
10.09.2014 13:37 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
18.07.2014 09:55 Korekta Małgorzata Lejko
24.03.2014 10:18 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
29.10.2013 12:30 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
22.08.2013 15:02 Korekta Małgorzata Lejko
22.08.2013 15:01 Korekta Małgorzata Lejko
22.08.2013 14:59 Korekta Małgorzata Lejko
22.08.2013 14:57 Korekta Małgorzata Lejko
07.03.2013 11:06 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
22.02.2013 10:21 Korekta Małgorzata Lejko
01.02.2013 12:07 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
04.01.2013 13:12 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
04.01.2013 11:34 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
04.01.2013 11:33 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
04.01.2013 11:32 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
03.01.2013 09:12 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
02.01.2013 09:57 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
02.01.2013 09:55 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
02.01.2013 09:54 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
30.11.2012 10:39 sprawdzenie aktualnosci karty Małgorzata Lejko
14.04.2011 12:32 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
02.12.2010 11:50 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
27.09.2010 09:23 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko