Zameldowanie na pobyt stały

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
półpiętro, pokój 60
Tel. 58-66-88-727
        58-66-88-729
        58-66-88-730
fax 58-66-88-767
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 16.00 - od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 14.00 - w soboty.
 
wymagane dokumenty- druk „zgłoszenie pobytu stałego” dostępny na stronach internetowych: www.gdynia.pl (Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Ewidencji Ludności i Meldunków, sprawy do załatwienia) lub w pok. 60, (dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
- dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
- aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:
• umowa cywilno-prawna
• wypis z księgi wieczystej
• decyzja administracyjna
• orzeczenie sądu 
sposób załatwienia sprawywydanie potwierdzenia o zameldowaniu na pobyt stały 
opłatybez opłat
czas załatwienia sprawyod ręki
inne informacje- w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa - wzór do pobrania poniżej (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
- za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
- o każdym zameldowaniu w mieszkaniu komunalnym informowany jest Wydział Spraw Społecznych
- obowiązku zameldowania się w nowym miejscu pobytu stałego należy dokonać najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca 
tryb odwoławczy---- 
podstawa prawnaUstawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.722 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1852)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.1290)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.23)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1827) 
drukiZgłoszenie pobytu stałego


Wzór pełnomocnictwa do zameldowania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 07.08.2007
Data udostępnienia informacji: 07.08.2007
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2016 10:26 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.10.2016 11:40 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
15.01.2016 10:17 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
09.12.2015 09:59 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
17.11.2015 10:27 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
19.08.2015 14:41 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
15.06.2015 14:25 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
27.02.2015 14:53 Korekta Małgorzata Lejko
27.02.2015 14:52 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
27.02.2015 14:49 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
02.02.2015 13:20 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
10.09.2014 13:59 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
18.07.2014 09:58 Korekta Małgorzata Lejko
24.03.2014 10:05 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
06.02.2014 10:27 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
29.10.2013 12:32 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
14.03.2013 09:24 Korekta Małgorzata Lejko
07.03.2013 11:08 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
22.02.2013 10:19 Korekta Małgorzata Lejko
01.02.2013 12:05 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
04.01.2013 10:55 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
03.01.2013 08:59 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
02.01.2013 08:50 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
30.11.2012 10:46 sprawdzenie aktualnosci karty Małgorzata Lejko
14.04.2011 12:07 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko