Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
półpiętro, pokój 60
Tel. 58-66-88-727
        58-66-88-729
        58-66-88-730
fax 58-66-88-767
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 16.00 - od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 14.00 - w soboty.
 
wymagane dokumenty• druk "zgłoszenie pobytu czasowego" do pobrania poniżej lub w pok. 60 (dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
• dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
• aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:
- umowa cywilno-prawna
- wypis z księgi wieczystej
- decyzja administracyjna
- orzeczenie sądu 
sposób załatwienia sprawyzameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 
opłatybez opłat; w przypadku pobrania zaświadczenia – opłata 17 zł
czas załatwienia sprawyod ręki
inne informacje- w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa - wzór do pobrania poniżej (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
- za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
- o każdym zameldowaniu w mieszkaniu komunalnym informowany jest Wydział Spraw Społecznych
- obowiązku zameldowania się w nowym miejscu pobytu czasowego należy dokonać najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca 
tryb odwoławczy---- 
podstawa prawnaUstawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.722 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1852)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.1290)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.23)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1827) 
drukiZgłoszenie pobytu czasowego


Wzór pełnomocnictwa do zameldowania


Wniosek o wydanie zaświadczenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 07.08.2007
Data udostępnienia informacji: 07.08.2007
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2016 10:24 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.10.2016 11:39 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
15.01.2016 10:17 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
09.12.2015 10:06 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
17.11.2015 10:24 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
19.08.2015 14:42 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
22.06.2015 10:23 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
16.06.2015 10:07 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
04.03.2015 10:20 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
03.03.2015 11:07 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
03.03.2015 11:03 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
02.02.2015 13:19 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
22.01.2015 12:12 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
10.09.2014 14:00 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
18.07.2014 09:59 Korekta Małgorzata Lejko
24.03.2014 10:16 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
29.10.2013 12:33 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
07.03.2013 11:10 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
22.02.2013 10:16 Korekta Małgorzata Lejko
22.02.2013 10:13 Korekta Małgorzata Lejko
22.02.2013 10:12 Korekta Małgorzata Lejko
01.02.2013 12:04 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
04.01.2013 11:11 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
03.01.2013 09:10 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
02.01.2013 09:27 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
30.11.2012 10:48 sprawdzenie aktualnosci karty Małgorzata Lejko
14.04.2011 12:03 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
02.12.2010 11:41 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko