Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie o zameldowanie

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
II p., pok. 209; miejsce złożenia wniosku: półpiętro, pokój 60;
Tel. 58-66-88-732
        58-66-88-733
        58-66-88-734
fax 058-66-88-767
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 16.00.
 
wymagane dokumentypodanie z wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie może obowiązku zameldowania dokonać w zwykłym trybie ustawy o ewidencji ludności, ze wskazaniem właściciela lokalu/ nieruchomości;

wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego";

kserokopia tytułu prawnego do lokalu (np. umowa najmu, decyzja o przydziale lokalu spółdzielczego, wypis z księgi wieczystej, umowa zakupu lokalu, działki, decyzja o nadaniu numeru domu), w którym zameldowanie ma nastąpić - jeżeli wnioskodawca takimi dokumentami dysponuje, oryginał do wglądu.
 
sposób załatwienia sprawyPo złożeniu podania przeprowadza się postępowanie wyjaśniające, które ma potwierdzić fakt zamieszkiwania w danym lokalu. Jeżeli fakt pobytu budzi wątpliwości, to podejmowane są dodatkowe czynności (np. przesłuchanie stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzenie rozprawy administracyjnej). Rozpatrzenie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Decyzja zostanie przesłana do stron listem poleconym za dowodem doręczenia. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji. Osoby zainteresowane proszone są o zamieszczenie na wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia, że decyzja jest gotowa do odbioru.
 
opłatyOpłata w wysokości 10 zł płatna w kasach A lub B Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego Nr:PKO Bank Polski S.A.
73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
czas załatwienia sprawyDo 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu, o czym strony zostaną zawiadomione.
inne informacjePodanie o zameldowanie należy składać w przypadku braku:

* tytułu prawnego do danego lokalu,
* "zgody" właściciela lub najemcy lokalu na zameldowanie.
Opłatę skarbową uiszcza się w zależności od ilości osób (również małoletnich), w stosunku do których niezbędne będzie wydanie decyzji administracyjnej. 
tryb odwoławczyOd decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
podstawa prawnaart. 27, art. 28 ust.2 w związku z art. 31 ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015r. poz. 388 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015r. poz. 1852)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. z 2015r. poz. 1290)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz.23)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz.783 z późn.zm.)
 
druki

Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu czasowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Filipowicz
Data wytworzenia informacji: 16.01.2006
Data udostępnienia informacji: 18.01.2006
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.01.2016 09:50 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
08.12.2015 10:13 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
08.12.2015 10:11 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
03.11.2015 11:58 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
03.11.2015 11:56 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
03.11.2015 11:55 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
03.11.2015 11:53 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
05.03.2015 11:26 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
04.03.2015 13:46 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
03.03.2015 09:22 Zmiana podstawy prawnej Magdalena Filipowicz
31.10.2014 10:44 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
29.10.2013 16:41 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
23.10.2013 10:46 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
23.10.2013 10:35 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
31.01.2013 09:18 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
31.01.2013 09:18 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
30.01.2013 15:49 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
30.01.2013 12:52 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
03.12.2012 09:57 sprawdzanie aktualności karty Magdalena Filipowicz
28.11.2012 11:52 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
12.09.2011 14:51 Korekta Magdalena Filipowicz
12.09.2011 13:44 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz