Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie o wymeldowanie

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
II p., pok. 209; miejsce złożenia wniosku: półpiętro, pokój 60;
Tel. 58-66-88-732
        58-66-88-733
        58-66-88-734
fax 058-66-88-767
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 16.00.
 
wymagane dokumentyPodanie o wymeldowanie, zawierające szczegółowe wyjaśnienie czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania oraz wskazanie aktualnego miejsca pobytu, zakładu pracy, adresu do korespondencji, nr telefonu osoby (osób), której podanie dotyczy lub oświadczenie o braku tych informacji;

uwierzytelniona kserokopia tytułu prawnego do lokalu lub nieruchomości, (np. umowa najmu, decyzja o przydziale lokalu spółdzielczego, wypis z księgi wieczystej, umowa zakupu lokalu, działki;

wskazanie adresów pozostałych współwłaścicieli lokalu/nieruchomości.

kserokopie dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencje wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję), oryginały do wglądu.
 
sposób załatwienia sprawyPo wpłynięciu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, kierowaniu zapytań do Kartoteki Skazanych i Tymczasowo Aresztowanych, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, oględzin lokalu, kontroli meldunkowych. Postępowanie to ma na celu ustalenie, czy osoba faktycznie opuściła miejsce zameldowania. Rozpatrzenie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Decyzja zostanie przesłana do stron listem poleconym za dowodem doręczenia. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji. 
opłatyOpłata w wysokości 10 zł płatna w kasach A lub B Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego Nr:
PKO Bank Polski S.A.
73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
czas załatwienia sprawyDo 2 miesiecy od daty złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu, o czym strony zostaną zawiadomione.
inne informacjePodanie o wymeldowanie składa osoba fizyczna lub prawna mająca w tym interes prawny lub obowiązek.
Opłatę skarbową uiszcza się w zależności od ilości osób (również małoletnich), w stosunku do których niezbędne będzie wydanie decyzji administracyjnej. 
tryb odwoławczyOd decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
podstawa prawnaart. 35 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015r. poz. 388 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz.23)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz.783 z późn.zm.)  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Filipowicz
Data wytworzenia informacji: 16.01.2006
Data udostępnienia informacji: 18.01.2006
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.01.2016 09:50 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
08.12.2015 10:49 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
05.03.2015 11:27 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
03.03.2015 09:26 Zmiana podstawy prawnej Magdalena Filipowicz
31.10.2014 10:44 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
29.10.2013 16:42 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
23.10.2013 10:46 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
23.10.2013 10:36 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
30.01.2013 12:53 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
03.12.2012 09:58 sprawdzanie aktualności karty Magdalena Filipowicz
28.11.2012 11:50 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
28.11.2012 11:42 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
28.11.2012 11:42 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
17.01.2012 10:05 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
12.09.2011 14:52 Korekta Magdalena Filipowicz
12.09.2011 14:12 Korekta Magdalena Filipowicz
12.09.2011 14:06 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz