Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie o uchylenie zapisu o wymeldowaniu

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
II p., pok. 209; miejsce złożenia wniosku: półpiętro, pokój 60;
Tel. 58-66-88-732
        58-66-88-733
        58-66-88-734
fax 058-66-88-737
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 16.00.
 
wymagane dokumentypodanie o uchylenie zapisu o wymeldowaniu zawierające wyjaśnienie bezprawności dokonanego wymeldowania;

kserokopia tytułu prawnego do lokalu lub nieruchomości, (np. umowa najmu, decyzja o przydziale lokalu spółdzielczego, wypis z księgi wieczystej, umowa zakupu lokalu, działki) - jeżeli wnioskodawca takimi dokumentami dysponuje, oryginał do wglądu;

kserokopie dokumentów mogących potwierdzić fakty opisane w podaniu, oryginały do wglądu. 
sposób załatwienia sprawyPo złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające (np. przesłuchanie stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu) mające na celu ustalenie, czy w dacie wymeldowania osoba faktycznie nie opuściła lokalu. Rozpatrzenie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Decyzja zostanie przesłana do stron listem poleconym za dowodem doręczenia. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji. Osoby zainteresowane proszone są o zamieszczenie na wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia, że decyzja jest gotowa do odbioru.
 
opłatyOpłata w wysokości 10 zł płatna w kasach A lub B Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego Nr:
PKO Bank Polski S.A.
73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
czas załatwienia sprawyDo 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu, o czym strony zostaną zawiadomione.
inne informacjeOpłatę skarbową uiszcza się w zależności od ilości osób (również małoletnich), w stosunku do których niezbędne będzie wydanie decyzji administracyjnej. 
tryb odwoławczyOd decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
podstawa prawnaart.33 ust.1 w związku z art. 31 ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015r. poz. 388 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015r. poz. 1852)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. z 2015r. poz. 1290)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz.23)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz.783 z późn.zm.)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Filipowicz
Data wytworzenia informacji: 16.01.2006
Data udostępnienia informacji: 18.01.2006
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.01.2016 09:52 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
08.12.2015 10:18 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
03.03.2015 09:28 Zmiana podstawy prawnej Magdalena Filipowicz
31.10.2014 10:47 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
29.10.2013 16:43 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
23.10.2013 10:48 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
23.10.2013 10:39 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
30.01.2013 15:53 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
30.01.2013 12:55 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
03.12.2012 09:59 sprawdzanie aktualności karty Magdalena Filipowicz
28.11.2012 11:56 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
12.09.2011 15:01 Korekta Magdalena Filipowicz
12.09.2011 14:35 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz