Wynajem lokali socjalnych osobom, którym sąd prawomocnym wyrokiem nakazał opróżnienie lokalu i orzekł o uprawnieniu do lokalu socjalnego

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Społecznych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
II piętro, pokój 220 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki
Tel. 58-66-88-560
fax 58 66-88-595
e-mail: wydz.spraw.spolecznych@gdynia.pl
w godzinach:  8:30 - 15:30


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty- Podanie o wynajęcie lokalu socjalnego złożone przez jedną ze stron (wierzyciel lub zobowiązany)
- Załącznik do podania: kserokopia prawomocnego wyroku sądowego przyznającego uprawnienie do lokalu socjalnego  
sposób załatwienia sprawy- Podanie wraz z wyrokiem należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta: przy Al. Piłsudskiego 52/54 (na parterze) codziennie w godz. 7:00-17:00 lub przy ul. 10 lutego 24 (na parterze) codziennie w godz.7:00-16:00
- Podania wraz z wyrokiem są rejestrowane w Wydziale Spraw Społecznych kolejno, według daty wpływu, niezwłocznie po ich otrzymaniu .
- Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego ( gdy wierzycielem jest Gmina) lub złożenie przez Gminę oferty wynajmu takiego lokalu pozostałym wierzycielom - następuje chronologicznie, zgodnie z prowadzonym rejestrem ( począwszy od najdłużej zarejestrowanych zobowiązań) - w miarę uzyskiwania wolnych lokali socjalnych i z uwzględnieniem ich struktury
- Skierowanie lub oferta zostaje przesłane drogą pocztową listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
- Nie ma możliwości załatwienia sprawy drogą elektroniczną 
opłatyBrak
czas załatwienia sprawy- Nie ma możliwości określenia dokładnego terminu ostatecznego załatwienia sprawy, bowiem jest on uzależniony od ilości lokali socjalnych, które Gmina uzyskuje w drodze naturalnego ruchu ludności
inne informacje- W przypadku braku zgody po stronie zobowiązanych na dobrowolne objęcie lokalu wskazanego w skierowaniu lub ofercie złożonej przez Gminę Gdynia - wierzyciel po uzyskaniu klauzuli wykonalności może domagać się egzekucji wyroku w odpowiednim postępowaniu komorniczym 
tryb odwoławczy- W sprawach obowiązku wynajęcia lokalu socjalnego, do którego uprawnienie wynika z wyroku sądowego nie przysługuje tryb odwoławczy 
podstawa prawna- Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U 2014 121. j.t z poźn. zmianami)
- Uchwała Nr XIII/255/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 27 listopada 2015 r. poz.3608 oraz Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 23.02.2016 r. poz. 767 w sprawie sprostowania błędu) 
drukiBrak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Steppa
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wójciak
Data wytworzenia informacji: 21.10.2005
Data udostępnienia informacji: 21.10.2005
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.05.2016 11:07 Korekta Piotr Wójciak
21.10.2013 15:22 Korekta Piotr Wójciak
21.10.2013 15:18 Korekta Piotr Wójciak
15.11.2012 10:52 Korekta Piotr Wójciak
04.09.2012 10:51 Korekta Piotr Wójciak
09.08.2012 22:49 Korekta Piotr Wójciak
09.08.2012 22:27 Aktualizacja treści Piotr Wójciak