Wynajem lokali socjalnych i komunalnych

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Społecznych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
II piętro, pokój 220 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki
Tel. 58-66-88-559
        58-66-88-565
fax 58 66-88-595
e-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
w godzinach:  8:30 - 15:30


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty• Kserokopie dowodów osobistych wszystkich pełnoletnich osób wykazanych we wniosku;
• Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie brutto za okres ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz kwoty składek na ubezpieczenia społeczne), dokument potwierdzający wysokość renty, emerytury, alimentów, zasiłki, itp.*
W zaświadczeniu o dochodach powinno być zaznaczone, do jakiego Urzędu Skarbowego odprowadzana była zaliczka na poczet podatku dochodowego;
• Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki za każde dziecko w rodzinie od 18 do 25 roku życia (w przypadku zaistnienia takiej sytuacji);
• Zaświadczenie z administracji budynku w którym wnioskodawca i współmałżonek są zameldowani na pobyt stały (jeżeli mieszkają osobno – wymagane są zaświadczenia z obydwu administracji) – zawierające informacje, kto posiada tytuł prawny do lokalu oraz jaka jest jego powierzchnia użytkowa i mieszkalna. W przypadku zameldowania w budynku lub lokalu stanowiącym własność osoby fizycznej, wymagane jest przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi wieczystej.
Jeżeli miejsce faktycznego zamieszkania jest inne niż miejsce zameldowania, należy również podać w/w dane dotyczące obu miejsc;
• Orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osoby niepełnosprawnej);
• Informacja z Miejskiego Ośrodka Pomocy, że wnioskodawca i osoby od niego zależne, których dalsze przebywanie w rodzinie ze względu na występujące w niej patologiczne zachowania zagraża ich zdrowiu i życiu (w przypadku zaistnienia takiej sytuacji);
• Informacja z Miejskiego Ośrodka Pomocy, od kiedy wnioskodawca przebywał/wa w schronisku lub w innych miejscach nie będących lokalami mieszkalnymi, placówce opiekuńczej, rodzinie zastępczej lub realizujące co najmniej od roku indywidualny program wychodzenia z bezdomności (w przypadku zaistnienia takiej sytuacji). 
sposób załatwienia sprawyWniosek należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 - pokój 220, II piętro. Przyjęcia interesantów odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 8:30 do 15:30.
• Na podstawie złożonego wniosku ustala się czy wnioskodawcy przysługuje prawo do ubiegania się o wynajem lokalu socjalnego lub lokalu komunalnego i informuje się o tym pisemnie w terminie miesiąca
• Wnioski osób, którym przysługuje prawo do ubiegania się o wynajem lokalu socjalnego lub komunalnego przedstawiane są według uzyskanej punktacji do zaopiniowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
• Ostateczną decyzję o osobach zakwalifikowanych do wynajęcia lokali komunalnych podejmuje Prezydent Miasta
• Realizacja list następuje chronologicznie począwszy od stażu oczekiwania na mieszkania
• W miarę odzyskiwania wolnych lokali zostaje wydane skierowanie do zawarcia umowy najmu
• Skierowanie zostaje przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
• Trzykrotna odmowa przyjęcia propozycji wynajmu lokalu zaistniała w czasie od daty umieszczenia na liście spowoduje ponowne zweryfikowanie wniosku i w przypadku pozytywnego spełnienia wymogów umieszczenie osób na ostatniej pozycji aktualnych list lokali socjalnych lub lokali komunalnych, chyba że szczególne okoliczności, przede wszystkim dotyczące stanu zdrowia wnioskodawcy, uzasadniają odstąpienie od tej zasady; decyzję w sprawie odstąpienia od jej stosowania podejmuje Prezydent Miasta. 
opłatyBrak
czas załatwienia sprawyNie ma możliwości określenia dokładnego terminu rozpatrzenia sprawy, bowiem jest on uzależniony od ilości lokali komunalnych, które Gmina uzyskuje w drodze naturalnego ruchu ludności.
inne informacjeZgodnie z § 5 Uchwały prawo do ubiegania się o wynajęcie lokalu komunalnego i lokalu socjalnego mają osoby, które łącznie spełniają warunki:
1. są członkami wspólnoty samorządowej;
2. spełniają kryterium dochodowe, tj.:
• prawo do ubiegania się o wynajęcie lokalu komunalnego mają osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku zawiera się w przedziale od 100% do 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub zawiera się w przedziale od 75% do 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
• prawo do ubiegania się o wynajęcie lokalu socjalnego mają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mieszkaniowej, nie posiadające tytułu prawnego do lokalu, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
Kwota najniższej emerytury od dnia 01.03.2016 r. wynosi 882,56 zł. 
tryb odwoławczyW sprawach ubiegania się o wynajem lokalu socjalnego lub lokalu na czas nieoznaczony nie przysługuje tryb administracyjny 
podstawa prawna- Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U 2014 121. j.t z późń. zmianami)
- Uchwała Nr XIII/255/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 27 listopada 2015 r. poz.3608 oraz Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 23.02.2016 r. poz. 767 w sprawie sprostowania błędu) 
druki

1. Wniosek o wynajęcie lokalu
2. Oświadczenie o udostępnianiu danych osobowych
3. Oświadczenie o stanie majątkowym
4. Oświadczenie o miejscu odprowadzania podatku dochodowego
5. Zaświadczenie o dochodach

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Steppa
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wójciak
Data wytworzenia informacji: 14.09.2005
Data udostępnienia informacji: 14.09.2005
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.04.2016 14:56 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
05.04.2016 14:53 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
14.03.2016 09:22 Korekta Piotr Wójciak
11.03.2016 15:39 Korekta Piotr Wójciak
11.03.2016 15:34 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
15.02.2016 09:00 Korekta Piotr Wójciak
11.02.2016 10:22 Korekta Piotr Wójciak
11.02.2016 10:20 Korekta Piotr Wójciak
11.02.2016 10:19 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
24.03.2015 13:12 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
22.04.2014 10:26 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
21.10.2013 14:37 Korekta Piotr Wójciak
21.10.2013 14:36 Korekta Piotr Wójciak
03.06.2013 15:10 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
15.11.2012 10:53 Korekta Piotr Wójciak
04.09.2012 10:53 Korekta Piotr Wójciak
09.08.2012 22:48 Korekta Piotr Wójciak
09.08.2012 22:15 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
28.02.2012 15:48 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
11.05.2011 13:26 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
01.03.2011 12:30 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
01.03.2011 12:28 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
01.03.2011 12:26 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
01.03.2011 12:23 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
01.03.2011 11:14 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski