Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Referat Zarządzania Kryzysowego
ul. Władysława IV 10/12/14
81-353 Gdynia
II piętro wejście od ul. Wójta Radtkego
Tel. 58-66-02-216
fax 58 622 85 10
e-mail: wzkiol@gdynia.pl
w godzinach:  9.00 - 15.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentyWniosek do Prezydenta Miasta Gdyni o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
Do wniosku należy dołączyć dokumentację wymagana przez Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym m. in.:
1. określenie nazwy, terminu i miejsca imprezy masowej,
2. informacje o:
a/ liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
b/ przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c/ liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
3.graficzny plan obiektu /terenu/ na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający wszystkie dane wymagane ustawą,
4. instrukcję postępowania w przypadku powstaniu pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
5. informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa wraz z danymi określonymi w art. 26 ust.1 pkt 5 w/wym. ustawy,
6. informację o powiadomieniu podmiotów o których mowa w art. 26 ust.1 pkt 8 w/wym. ustawy /Straż Graniczna/,
7. opinie Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni oraz Dyrektora Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni,
8. informację dot. zainstalowanych /bądź nie zainstalowanych/ urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 w/wym. ustawy,
9. informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe /dotyczy imprez na których odbywać się będzie sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5 % alkoholu/,
10. opinie opisane w art. 26 ust. 3 w/wym. ustawy,
11. kopie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 27 pkt 1 w/wym. ustawy,
12. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,
13. informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – dotyczy organizatora meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
14. oświadczenie o spełnieniu wymogów w zakresie wyposażenia obiektu wykorzystywanego do organizacji meczów piłki nożnej w kompatybilne ze sobą elektroniczne systemy służące do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc i weryfikacji informacji /dotyczy organizatora meczu piłki nożnej/,
15. dokument poświadczający zawarcie ubezpieczenia imprezy masowej, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
16. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji,
17. inne dokumenty wymagane ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

 
sposób załatwienia sprawyPrezydent Miasta Gdyni wydaje decyzję o zezwoleniu na przeprowadzenie imprezy masowej lub decyzję o odmowie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. 
opłatyPrzed wydaniem decyzji wnioskujący obowiązany jest wnieść opłatę skarbową w kwocie 82 zł.:
Kwotę opłaty skarbowej należy wpłacić:
- na konto Urzędu Miasta:
PKO Bank Polski S.A.
NRB: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni, w tym w kasie znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Gdynia ul. Piłsudskiego 52/54 pok. nr 27.
W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
Dowód wpłaty należy przedstawić wraz z podaniem. W tytule wpłaty należy dokładnie określić sprawę od jakiej wnoszona jest opłata.
czas załatwienia sprawy1. Organizator imprezy obowiązany jest złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wraz z kompletnymi załącznikami nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
2. Opinie Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz instrukcję, o której mowa w art. 6 ust. 4 ustawy należy do wniosku dołączyć niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
3. Prezydent Miasta Gdyni wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
4. Jeżeli w terminie 7 dni przed imprezą masową brak jest wszystkich dokumentów wymaganych ustawą Prezydent Miasta Gdyni wydaje decyzję o odmowie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
inne informacjeWniosek powinien być podpisany przez organizatora bądź jego upoważniony organ.
Wszystkie załączniki powinny być podpisane, w wypadku załączenia kopii powinny być podpisane za zgodność z oryginałem.
UWAGA - Nie złożenie wszystkich uzupełnionych i poprawionych dokumentów w terminie co najmniej 7 dni przed terminem imprezy powoduje wydanie DECYZJI ODMOWNEJ.
Informacji udziela inspektor Krzysztof Świątek, e-mail: k.swiatek@gdynia.pl, tel. 58 660 22 16. 
tryb odwoławczy1. Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
2. Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania. 
podstawa prawnaUstawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych /Dz.U.2013.611 z późn. zm./,
Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U.2013.267 j.t./ 
druki

 FORMULARZ WNIOSKU

INFORMACJA O TERMINACH

 


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Zdzisław Kobyliński
Wprowadził informację: Krzysztof Świątek
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Świątek
Data wytworzenia informacji: 04.08.2009
Data udostępnienia informacji: 11.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.12.2015 11:42 Aktualizacja treści Krzysztof Świątek
11.12.2015 11:38 Aktualizacja treści Krzysztof Świątek
11.12.2015 10:52 Aktualizacja treści Krzysztof Świątek
10.12.2015 14:36 Aktualizacja treści Krzysztof Świątek
10.12.2015 14:32 Aktualizacja treści Krzysztof Świątek
10.12.2015 14:25 Aktualizacja treści Krzysztof Świątek
10.12.2015 14:23 Aktualizacja treści Krzysztof Świątek
10.12.2015 14:06 Aktualizacja treści Krzysztof Świątek
10.12.2015 12:42 Aktualizacja treści Krzysztof Świątek
10.12.2015 12:14 Zmiana podstawy prawnej Krzysztof Świątek
10.12.2015 11:15 Aktualizacja treści Krzysztof Świątek
19.11.2014 14:09 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
18.11.2014 15:14 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
03.10.2014 10:25 Dodanie informacji Krzysztof Świątek
03.10.2014 09:48 Dodanie informacji Krzysztof Świątek
19.09.2014 10:21 Zmiana załącznika Krzysztof Świątek
19.09.2014 10:02 Aktualizacja treści Krzysztof Świątek
19.09.2014 09:40 Aktualizacja treści Krzysztof Świątek
16.10.2012 11:08 Aktualizacja treści Krzysztof Świątek
16.10.2012 10:54 Aktualizacja treści Krzysztof Świątek
14.08.2012 12:07 Zmiana załącznika Krzysztof Świątek
16.01.2012 14:27 Aktualizacja treści Krzysztof Świątek
16.01.2012 14:21 Aktualizacja treści Krzysztof Świątek
28.10.2010 14:28 Dodanie informacji Krzysztof Świątek
28.10.2010 13:54 Aktualizacja treści Krzysztof Świątek
28.10.2010 13:46 Dodanie informacji Krzysztof Świątek