Wydanie decyzji zatwierdzającej regulamin strzelnicy

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Referat Obrony Cywilnej
ul. Władysława IV 10/12/14
81-353 Gdynia
Pokój Nr 01
Tel. 58-66-02-241
fax 58 622 85 10
e-mail: wzkiol@gdynia.pl
w godzinach:  07.30 - 15.30


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty1. Wniosek zainteresowanego o wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej regulamin strzelnicy, który powinna zawierać:
- lokalizację strzelnicy,
- dane dotyczące właściciela lub zarządcy obiektu, w którym zlokalizowana jest strzelnica.
Wnioskodawca występując o wydanie decyzji może skorzystać z załączonego wzoru wniosku.
2. Regulamin strzelnicy w 2 egzemplarzach.
3. Kserokopię decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania.
Do wglądu:
1. Oryginał decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania.
2. Plan strzelnicy z oznaczeniem:
- stanowisk strzeleckich,
- punktu sanitarnego,
- dróg ewakuacji,
- miejsca instalacji telefonu lub innych. urządzeń łączności.
3. Wykaz sygnałów alarmowych stosowanych na strzelnicy.
4. Informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej. 
sposób załatwienia sprawyPrzedłożone dokumenty stanowią wystarczającą podstawę do pozytywnego rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji. 
opłatyPrzed wydaniem decyzji wnioskujący obowiązany jest wnieść opłatę skarbową w kwocie 10 zł.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
a. przelewem na rachunek Urzędu Miasta Gdyni (podając wyraźny tytuł przelewu):
PKO Bank Polski S.A.
73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
b.w kasie Urzędu Miasta Gdynia
ul. Piłsudskiego 52/54
czas załatwienia sprawy14 dni
tryb odwoławczyOd decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 KPA - Dz. U. z 2013 r. poz. 267 - tekst jednolity) 
podstawa prawnaart. 47 ustawy z dnia 21.05.1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 15.03.2000 r.
w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnicy(Dz.U. Nr 18, poz. 234 z późn. zm.) 
drukiWniosek o wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Zdzisław Kobyliński
Wprowadził informację: Andrzej Kiedrowski
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Kiedrowski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 18.02.2005
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.06.2015 08:44 Korekta Andrzej Kiedrowski
18.11.2014 15:16 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
10.10.2013 14:55 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
10.10.2013 12:09 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
10.10.2013 11:51 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
10.10.2013 10:34 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
26.06.2012 08:14 Aktualizacja treści Łukasz Zacharski