Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Dochodów
Referat Dochodów z Mienia Komunalnego
Al. Marsz. Piłsudskiego 18
81-378 Gdynia
- pok. 4 - dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu (należności gminne); - pok. 1 - dzierżawa Skarbu Państwa, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu Skarbu Państwa; - pok. 2- za najem lokalu użytkowego.
Tel. 58-66-88-260
        58-66-88-252
        58-66-88-828
        58-66-88-253
        58-66-88-258
fax fax. (058) 62-00-448
e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
w godzinach:  od poniedziałku do piątku od godz.8.00 do godz. 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty- Wniosek o rozłożenie na raty, przesunięcie terminu płatności oraz umorzenie zaległości wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu niepodatkowych należności budżetowych z zaznaczeniem:
danych identyfikujących wnioskodawcę:
• imienia i nazwiska/ nazwy firmy;
• adresu zamieszkania / adresu siedziby (kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta);
• numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
• numeru statystycznego (Regon)/ dot. przedsiębiorcy;
• klasy rodzaju podstawowej działalności gospodarczej
wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)/ dot. przedsiębiorcy;
a także:
• propozycji rozłożenia na raty (ilość rat);
• tytułu opłaty / zaległości;
• terminu płatności / okresu powstania zaległości;
• kwoty płatności opłaty/ zaległości;
• sygn. akt oraz datę pisma na podstawie której ustalono wysokość opłaty;
• uzasadnienia, w którym należy przedstawić swoją sytuację finansowo-ekonomiczną oraz powód dlaczego opłata lub zaległość nie mogą być zapłacone w całości;
- Kopia zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający rok złożenia wniosku (wnioskodawcy i ewentualnie współmałżonka)
- Aktualne zaświadczenia o dochodach wnioskodawcy i osób wspólnie zamieszkałych;
- miesięczne wydatki- poparte aktualnymi rachunkami (opłata za mieszkanie, gaz, energię elektryczną itp.);
- Wypełniony protokół o sytuacji materialnej podatnika ubiegającego się o udzielenie ulgi.

Dodatkowo, jeżeli ubiegający się jest przedsiębiorcą (każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną) powinien dostarczyć organowi podatkowemu:
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r., poz. 1543)
- sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości;
- informację o otrzymanej pomocy publicznej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej / jeżeli podmiot nie otrzymał pomocy publicznej ww. okresie to należy złożyć oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej;

/Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w Punkcie Informacyjnym/. 
sposób załatwienia sprawyWniosek należy złożyć w kancelarii ogólnej mieszczącej się na parterze w holu głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty.
- Ulgi przyznawane są jedynie w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem petenta lub ważnym interesem publicznym.
- Informacja o udzielonej uldze zostanie przesłana listem poleconym. Możliwy jest także odbiór osobisty.
 
opłatyNie pobiera się.
czas załatwienia sprawyBez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
inne informacjeW przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 
tryb odwoławczyOdwołanie składa się w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.  
podstawa prawna- art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Ustawa o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2013, poz.885 z późn. zm.);
- Uchwała Nr XLIV/903/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Gdyni, jak również jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg. 
drukiWniosek o udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu niepodatkowych nalezności budżetowych

Wniosek o  pomoc publiczną dla przedsiębiorcy

Uchwała Nr XLIV/903/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Gdyni, jak również jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Ossowska
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 27.08.2009
Data udostępnienia informacji: 25.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.02.2016 09:39 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.11.2015 11:03 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.07.2015 12:42 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.06.2015 10:49 Korekta Małgorzata Gdaniec
08.04.2015 13:03 Korekta Małgorzata Gdaniec
08.04.2015 12:49 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.04.2015 12:12 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
03.02.2015 15:40 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.02.2015 15:21 Korekta Małgorzata Gdaniec
30.01.2015 10:44 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.11.2013 14:55 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.07.2013 13:45 Korekta Małgorzata Gdaniec
25.07.2013 13:40 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec