Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
p. 523 i 524 (wniosek należy złożyć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni)
Tel. 58-66-88-343
        58-66-88-342
fax brak
e-mail: biuro_konserwatora_zabytkow@gdynia.pl
w godzinach:  8-16


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty1. wypełniony prawidłowo formularz wniosku
2. kosztorys inwestorski sporządzony przez uprawnioną osobę
3. pozwolenie odpowiedniego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji
4. pozwolenie na budowę (o ile prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia) lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych
5. pisemna zgoda właściciela lub współwłaścicieli budynku na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem
6. oświadczenie wnioskodawcy o pokryciu pozostałej części kosztów zadania objętego dotacją lub o zapewnieniu innego źródła finansowania pozostałej kwoty 
sposób załatwienia sprawyPo złożeniu wniosku i przyznaniu przez Radę Miasta dotacji wszyscy wnioskodawcy są powiadamiani pisemnie o rozstrzygnięciach Rady Miasta. Po podpisaniu umowy o dotację i wyłonieniu wykonawcy prac rozpoczyna się prace przy zabytku. Po zakończeniu prac wnioskodawca przedstawia rozliczenie merytoryczne i finansowe z wykonania prac. Po przyjęciu rozliczenia przez Gminę następuje przekazanie kwoty dotacji.
 
opłatynie dotyczy
czas załatwienia sprawyTermin składania wniosków: do 10 stycznia na prace do realizacji w tym samym roku kalendarzowym, po 6 tygodniach przedstawia się Radzie Miasta propozycje udzielenia dotacji. Po 6 tygodniach od Uchwały Rady Miasta przyznającej dotacje - przygotowuje się projekt umowy i podpisuje się umowy o dotację. Terminy wykonania prac określane są w umowach o dotacje.
inne informacjeDotacje przyznaje się na prace:
1. przy zabytkach wpisanych do rejestru,
2. przy budynkach znajdujących się na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, ukończonych przed 1989 rokiem.

O dotacje mogą się ubiegać:
1. osoby fizyczne oraz podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, posiadające tytuł prawny do budynku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,
2. jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych, których celem statutowym jest ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, a które podjęły się realizacji i sfinansowania konkretnych prac lub robót na podstawie umowy z podmiotem posiadającym tytuł prawny do budynku.

Rodzaje prac, które mogą być objęte dotacją:
1. w przypadku budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków - wszelkie prace związane z utrzymaniem, zachowaniem i odtworzeniem substancji zabytku, zgodnie z art. 77 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568 z późn. zm.),
2. w przypadku budynków położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków - prace przy elewacjach budynków i przy dachach (w przypadku widocznych dachów stromych), remonty pierwotnej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. 
tryb odwoławczynie dotyczy 
podstawa prawna- art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568 z późn. zm.),
- art. 221 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
- Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XXXIX/861/10 z dnia 27.01.2010 r. 
drukiFormularz wniosku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Alina Limańska
Ostatnio zmodyfikował: Alina Limańska - Michalska
Data wytworzenia informacji: 17.11.2011
Data udostępnienia informacji: 17.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.01.2014 09:48 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
03.06.2013 10:23 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
03.06.2013 10:15 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
03.06.2013 09:57 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
03.06.2013 09:38 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
03.06.2013 09:29 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
03.06.2013 08:51 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
03.06.2013 08:43 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
14.12.2011 14:24 Zmiana załącznika Alina Limańska - Michalska
14.12.2011 14:24 Zmiana załącznika Alina Limańska - Michalska
17.11.2011 12:48 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
17.11.2011 12:47 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska