Dofinansowanie modernizacji źródła ogrzewania

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Samodzielny Referat ds. Energetyki
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój 312
Tel. 58-66-82-350
        58-66-82-351
        58-66-82-352
fax 58 66 88 470
e-mail: ref.energetyki@gdynia.pl
w godzinach:  8:00-16:00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty1) wniosek
2) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy inwestycja,
3) imienna umowa z dostawcą ciepła lub paliwa potrzebnego do funkcjonowania zmodernizowanego źródła energii,
4) decyzja o podatku od nieruchomości za ostatni pełny rok podatkowy,
5) imienne faktury lub rachunki świadczące o poniesieniu przez dotowanego kosztów inwestycji,
6) dokumentacja fotograficzna wykonanej instalacji.

W przypadku, gdy o udzielenie dotacji występuje przedsiębiorca, do wniosku załącza także:
7) zaświadczenie o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o dotację oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości każdej pomocy de minimis otrzymanej albo zaświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
8) informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w prawie zakresu i informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53 poz. 311 z późn. zmianami)

W uzasadnionych przypadkach do wniosku należy dołączyć inne dokumenty konieczne do ustalenia stanu faktycznego, w szczególności: opinię kominiarską, pozwolenie na budowę instalacji gazowej wraz z projektem, pozwolenie na budowę domu, specyfikację zamówienia dotyczącą zakupionej instalacji, protokół odbioru instalacji, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu, audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej.
 
sposób załatwienia sprawyanaliza złożonych dokumentów
wizja terenowa
przelew kwoty dotacji na konto lub odbiór gotówki w kasie urzędu 
opłatyZłożenie wniosku wraz z załącznikami jest bezpłatne
czas załatwienia sprawyWnioski są rejestrowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok.
inne informacjeWysokość dotacji jest iloczynem: zgłoszonej do opodatkowania powierzchni użytkowej lokalu lub budynku, kwoty 3 zł oraz ilości uzyskanych punktów zależnej od źródła energii:
miejska sieć ciepłownicza - 10 punktów
gaz - 5 punktów
olej opałowy - 3 punktów
paliwa stałe - 0 punktów

Wysokość dotacji:
1) w przypadku zmiany źródła energii z paliwa stałego na gaz dotacja wynosi nie mniej niż 1800 zł,
2) w przypadku zmiany źródła energii z paliwa stałego na miejską sieć ciepłowniczą dotacja wynosi nie mniej niż 3000 zł.

W przypadku zmiany źródła energii w nieruchomości dotyczącej tylko ciepłej wody użytkowej wysokość dotacji wynosi 30% wyliczonej kwoty.

Wysokość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 80% udokumentowanych kosztów inwestycji.

O dotację mogą ubiegać się podmioty, które zrealizowały inwestycję nie wcześniej niż pięć lat przed złożeniem wniosku o dotację.

 
tryb odwoławczynie dotyczy 
podstawa prawnaart. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r Nr 25 poz. 150 ze zm.)
Uchwała Nr XV/320/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 515) 
drukiWniosek o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii w budynku mieszkalnym na terenie Miasta Gdyni


Uchwała dotacyjna - tekst ujednolicony

Uchwała Nr XV/320/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiana uchwały dotacyjnej

Wysokość dotacji można obliczyć przy pomocy kalkulatora dotacji dostępnego na stronie www.cieplolubni.com.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Dorota Marszałek Jalowska
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 29.03.2011
Data udostępnienia informacji: 30.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.12.2016 14:26 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik
01.12.2016 14:38 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik
10.11.2016 13:40 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
14.03.2016 13:52 Korekta Paweł Klawiter-Piwowarski
14.03.2016 13:41 Zmiana załącznika Paweł Klawiter-Piwowarski
14.03.2016 13:38 Zmiana załącznika Paweł Klawiter-Piwowarski
14.03.2016 13:37 Zmiana załącznika Paweł Klawiter-Piwowarski
14.03.2016 13:32 Zmiana załącznika Paweł Klawiter-Piwowarski
14.03.2016 13:18 Zmiana podstawy prawnej Paweł Klawiter-Piwowarski
14.03.2016 13:15 Aktualizacja treści Paweł Klawiter-Piwowarski
15.04.2015 10:28 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
16.04.2014 10:25 Korekta Sylwia Grabowska
16.04.2014 10:14 Korekta Sylwia Grabowska
16.04.2014 10:07 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska
08.04.2014 11:58 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska
08.04.2014 11:56 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
08.04.2014 11:54 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
31.03.2014 14:45 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
31.03.2014 14:43 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
31.03.2014 14:40 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
31.03.2014 13:13 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
31.05.2013 08:58 Korekta Sylwia Grabowska
31.05.2013 08:56 Korekta Sylwia Grabowska
31.05.2013 08:50 Korekta Sylwia Grabowska
09.01.2013 08:30 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
15.10.2012 09:29 Zmiana załącznika Sylwia Grabowska
06.09.2011 11:24 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
06.09.2011 11:15 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
04.08.2011 13:31 Dodanie informacji Dorota Marszałek Jalowska
26.06.2011 13:37 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
08.04.2011 14:51 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
30.03.2011 11:18 Zmiana załącznika Dorota Marszałek Jalowska
30.03.2011 10:04 Dodanie informacji Dorota Marszałek Jalowska