Konkurs na opracowanie koncepcji arch.-urbanist. zespołu obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni

Polska-Gdynia: Usługi architektoniczne i podobne

2016/S 033-053959

Ogłoszenie o konkursie

Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Osoba do kontaktów: Monika Grocholewska
81-382 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586688300
E-mail: m.grocholewska@gdynia.pl
Faks: +48 586688302

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.gdynia.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
1.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot konkursu/opis projektu
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą/ podmiot zamawiający:
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni.
II.1.2)Krótki opis:
Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji na formę zespołu obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi oraz dojazdowym układem drogowym, która będzie podstawą do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego. W obiektach oświatowych będą musiały się znaleźć, szkoła podstawowa (gimnazjum),przedszkole, żłobek i obiekty sportowe.
II.1.3)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71200000, 71244000, 71246000, 71247000, 71313400, 71420000

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Kryteria kwalifikacji uczestników:
1. O udział w Konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy spełniają następujące warunki art. 22 ust. 1 tj.:
1.1 Posiadają wiedzę i doświadczenie
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Uczestnik wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał:
a) co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy obiektów kubaturowych zawierających funkcje oświatowe lub innych obiektów użyteczności publicznej o wartości netto min. 200 000 PLN, dla której uzyskał pozwolenie na budowę w tym okresie oraz
b) co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektowania dróg wraz z uzbrojeniem inżynieryjnym o wartości netto min. 150 000 zł, dla której w tym okresie uzyskał pozwolenie na budowę lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
1.2 Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Uczestnik dysponuje osobami legitymującymi się:
- doświadczeniem zawodowym polegającym na osobistym udziale przy realizacji co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy obiektów kubaturowych zawierających funkcje oświatowe lub innych obiektów użyteczności publicznej. Warunek dotyczy architektów, projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowalnej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
- kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone, tj.: posiadają, przez okres nie krótszy niż 5 lat, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności:
1. architektonicznej - 2 osoby,
2. drogowej - 1 osoba,
3. konstrukcyjno-budowlanej - 1 osoba
4. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba
5. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba
oraz 1 osoba posiadająca, przez okres nie krótszy niż 5 lat, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych.
1.3 Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub kilku specjalnościach.
1.4 Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
1.5 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Uczestnik posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 200 000 PLN.
2. Uczestnik może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Uczestnik w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Uczestnikiem za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3. Uczestnicy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Uczestników nie może podlegać wykluczeniu.
4. Niespełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Uczestnika.
III.2)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj konkursu
Otwarty
IV.2)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych
IV.3)Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
A) Kryterium architektoniczne waga 70 %.
Ocenie podlegać będą:
zgodność rozwiązań z wytycznymi programowo-przestrzennymi
atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych szkoły (bryła, elewacje, wnętrza oraz powiązania pomiędzy obiektami)
b) Kryterium urbanistyczne waga 20 %.
Ocenie podlegać będą: właściwe rozwiązania przestrzenne, wykorzystanie powierzchni działki, sposób rozlokowania budynków i pozostałych obiektów powiązaniu z najbliższym otoczeniem,
c) Kryterium ekonomiczne nr 1 waga 5 %.
Ocenie podlegać będzie koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej tzn. koszt ten musi obejmować wykonanie dokumentacji dla obiektów oświatowych i sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu, drogą dojazdową i rozbudową ul. Wiczlińskiej zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w załączniku nr 8.
d) Kryterium ekonomiczne nr 2 waga 5 %.
Ocenie podlegać będzie koszt realizacji całości inwestycji wykonywanej w oparciu o wymienioną w pkt c) dokumentację.
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
razem 100 %.
IV.4)Informacje administracyjne
IV.4.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
10/16
IV.4.2)Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
IV.4.3)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Data: 7.3.2016 - 11:00
IV.4.4)Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów
IV.4.5)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.5)Nagrody i sąd konkursowy
IV.5.1)Informacje o nagrodzie(nagrodach):
Zostanie przyznana nagroda (nagrody): tak
Ilość i wartość przyznawanych nagród: I nagroda w wysokości 40 000 PLN.
II nagroda w wysokości 30 000 PLN.
III nagroda w wysokości 20 000 PLN.
5.7. Uczestnik, który otrzyma I nagrodę, zostanie ponadto zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej.
IV.5.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników
IV.5.3)Zamówienia po konkursie
Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.5.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego: tak
IV.5.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postepu 17a
02-672 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.
Odwołania wnosi się w oparciu o przepisy art. 180-198 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.2.2016


Załączniki:


Zmiana Regulaminu konkursu zamieszczona w dniu 17.02.2016 r.

W dniu 17.02.2016 r. Zamawiający przekazał do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich informację o sprostowaniu treści ogłoszenia w zakresie kryteriów oceny prac konkursowych.

Sprostowanie opublikowane w dniu 19.02.2016 r.

 

Regulamin konkursu

Zał. nr 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6  

Zał. nr 7 Projekt umowy

Zał. nr 8 Wytyczne programowo- przestrzenne

Zał. nr 9 Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące zakresu i realizacji opracowań stanowiących przedmiot zamówienia

Zał. nr 10a Mapa do celów informacyjnych z uzbrojeniem terenu w skali 1:500

Zał. nr 10b Mapa do celów informacyjnych z uzbrojeniem terenu w skali 1:1000

Zał. nr 11 Mapa z zakresem inwestycji oraz kierunkami wizualizacji w skali 1:500

Zał. nr 12 Mapa z lokalizacją inwestycji

Zał. nr 13 Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Zał. nr 14 Fragment rysunku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlinskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego

Zał. nr 15 Dokumentacja fotograficzna (zachodni narożnik działki - fot. 1 i 2, południowy narożnik działki - fot. 3 i 4, wschodni narożnik działki - fot. 5 - 8)

Zał. nr 16 Warunki techniczne ZDiZ dla terenu szkoły z dnia 12.08.2015 r.

Zał. nr 17 Warunki techniczne ZDiZ drogowe z dnia 30.10.2015 r.

Zał. nr 18 Warunki techniczne ZDiZ drogowe z dnia 14.12.2015 r.

 

 Odpowiedź 1 na pytanie z dnia 03.03.2016 r.

 Informacja dotycząca kwalifikacji uczestników zamieszczona w dniu 19.04.2016 r.

 Zmiana treści regulaminu z dnia 19.04.2016 r.

Odpowiedź na pytania z dnia 09.05.2016 r. 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Horiszna
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Malinowska-Łubińska
Data wytworzenia informacji: 17.02.2016
Data udostępnienia informacji: 17.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.05.2016 11:21 Zmiana załącznika Izabela Malinowska-Łubińska
16.05.2016 10:28 Dodanie informacji Izabela Malinowska-Łubińska
20.04.2016 11:49 Dodanie informacji Izabela Malinowska-Łubińska
19.04.2016 15:03 Dodanie informacji Izabela Malinowska-Łubińska
19.04.2016 15:02 Dodanie informacji Izabela Malinowska-Łubińska
16.03.2016 10:14 Dodanie informacji Izabela Malinowska-Łubińska
19.02.2016 15:47 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
17.02.2016 15:04 zmiana regulaminu Dominika Wojtunik
17.02.2016 09:40 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
17.02.2016 09:32 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
17.02.2016 09:26 Dodanie informacji Dominika Wojtunik