Zapewnienie wsparcia, opieki i rehabilitacji społecznej mieszkańcom Gdyni

Uwaga!
sprostowanie ogłoszenia - dnia 18.10.2017 r.na mocy  Zarządzenia Nr 6758/17/VII/R z dnia 17.10.2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej. Prawidłowa treść ogłoszenia w załączniku. 

OGŁOSZENIE z dnia 12.10.2017 r.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu:

Część A - rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

Część B - pomocy społecznej

oraz zaprasza do składania ofert.

I. Ogłaszający konkurs

Prezydent Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

telefon (centrala) (58) 66 88 000; fax: (58) 62 09 798

e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

II. Obsługa merytoryczna konkursu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2

telefon/fax (58) 78 20 120; (58) 62 59 330; (58) 62 59 387

e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl; www.mopsgdynia.pl

III. Rodzaj i termin realizacji zadania

  1. Rodzaj zadania publicznego:

Zapewnienie wsparcia, opieki i rehabilitacji społecznej mieszkańcom Gdyni:

Część A - „Prowadzenie klubu dla osób z niepełnosprawnościami”

Część B - „Świadczenie usług opiekuńczych w formie świetlicy opiekuńczej dla seniorów”

na bazie lokalu przekazanego w użyczenie Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę

  1. Wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekroczyć 98 % kosztów finansowych realizacji całego zadania. Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 2 % całkowitego kosztu zadania. Wkład własny może być wniesiony w następujący sposób:

  1. ze środków finansowych oferenta, innych środków publicznych (np. dotacje), świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania lub

  2. z wkładu osobowego, który stanowi pracę społeczną członków i świadczenia wolontariuszy planowanych do zaangażowania przy realizacji zadania lub

  3. z wkładu rzeczowego.

  1. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 15 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Załączniki:
1. Pełna treść ogłoszenia w formacie pdf
2. Treść ogłoszenia w MS Word
3. Instrukcja tworzenia konta
4. Instrukcja zamieszczania oferty
5. Ankieta GCOP

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Makles - Matuszak
Data udostępnienia informacji: 12.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.10.2017 13:02 Aktualizacja treści Grażyna Makles - Matuszak
12.10.2017 21:57 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
12.10.2017 21:57 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak