Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego


OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej.

 

I. Ogłaszający konkurs
Prezydent Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (centrala) (58) 66 88 000; fax: (58) 62 09 798
e-mail: umgdynia@gdynia.pl;  www.gdynia.pl
 
II. Obsługa merytoryczna konkursu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
telefon/fax (58) 78 20 120; (58) 62 59 330; (58) 62 59 387
e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl; www.mopsgdynia.pl
 
III. Podstawa prawna konkursu
Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w:
a) Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.).
b) Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).
c) Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.).
d) Ustawie z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
e) Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 
IV. Rodzaj i termin realizacji zadania
1. Rodzaj zadania publicznego: Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego.
2. Zadanie własne gminy.
3. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2021 r.
 
Załączniki:
1. Pełna treść ogłoszenia w formacie pdf
2. Pełna treść ogłoszenia w formacie MS WORD
3. Instrukcja tworzenia konta
4. Instrukcja zamieszczania oferty
5. Ankieta GCOP

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
Data udostępnienia informacji: 08.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.02.2018 08:53 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
08.02.2018 22:01 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak