Inspektor w Wydziale Budynków

 Gdynia, dnia  12 stycznia 2017 r.
 
Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 poszukuje kandydatów na stanowisko
INSPEKTORA W WYDZIALE BUDYNKÓW - REFERACIE INWESTYCJI
(ds. budowlanych)
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2016 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)
 
Główne obowiązki:
- przygotowywanie inwestycji do realizacji,
- współpraca przy zadaniach dotyczących prac projektowych i analiza projektów budowlanych,
- udział w przeglądach gwarancyjnych, odbiorach robót budowlanych, spotkaniach w imieniu zamawiającego prowadzonych przy realizacji inwestycji,
- obsługa korespondencji w zakresie prowadzonych działań,
- przygotowywanie procedury zamówień publicznych,
- współpraca przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE lub innych programów finansowanych ze środków zewnętrznych.
 
Warunki pracy:
Wymagany również kontakt telefoniczny z klientami Urzędu, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca wymaga przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku.
Miejsce pracy w budynku Urzędu Miasta Gdynia, ul. 10 Lutego 24. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668 86 93.
 
Wykształcenie, praktyka zawodowa:
- wykształcenie wyższe - inż. budownictwa lub architektury, mile widziane podyplomowe w zakresie zarządzania procesami inwestycyjnymi,
- 3-letni staż pracy w budownictwie lub w instytucji prowadzącej działania remontowo-inwestycyjne,
- mile widziane uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość: prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, zasad kosztorysowania,
- umiejętność obsługi pakietu MS Office, korzystania z programu kosztorysowego NORMA,
- nieposzlakowana opinia, 
- predyspozycje osobowościowe: sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność, uczciwość, dokładność,
- wysoka kultura osobista.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe inżynierskie na kierunku budownictwo lub architektura,
- kopie dokumentów potwierdzających niezbędny staż pracy,
- kopie dokumentów potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe*,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys zawodowy i list motywacyjny,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.
 
Wzory oświadczeń dostępne tutaj.
Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 26 stycznia 2017 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni - Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „INSPEKTOR W WYDZIALE BUDYNKÓW (ds. budowlanych) - oferta pracy"
 
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93
 
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych".
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzena Siedlikowska
Wprowadził informację: Aleksandra _Raulin
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Raulin
Data wytworzenia informacji: 12.01.2017
Data udostępnienia informacji: 12.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.02.2017 14:24 Dodanie informacji Aleksandra Raulin
12.01.2017 11:46 Dodanie informacji Aleksandra Raulin
12.01.2017 11:18 Dodanie informacji Aleksandra Raulin