Główny specjalista w Wydziale Budynków

 Gdynia, dnia  23 lutego 2016 r.
 
Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 poszukuje kandydatów na stanowisko
GŁÓWNY SPECJALISTA W WYDZIALE BUDYNKÓW - REFERACIE INWESTYCJI
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2016 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)
 
Główne obowiązki:
- przygotowywanie inwestycji do realizacji,
- nadzór nad procesami inwentaryzacyjnymi i remontowymi,
- współpraca przy zadaniach dotyczących prac projektowych i analiza projektów budowlanych,
- przygotowywanie kosztorysów inwestorskich, weryfikacja kosztorysów,
- przygotowywanie obiektów do remontów i dokumentacji projektowej na potrzeby remontów,
- udział w przeglądach gwarancyjnych, spotkaniach w imieniu zamawiającego prowadzonych przy realizacji  inwestycji, odbiorach robót,
- przygotowywanie procedury zamówień publicznych,
- współpraca przy realizacji zadań współfinansowanych z UE lub innych programów finansowanych ze środków zewnętrznych.
 
Warunki pracy:
Wymagany również kontakt telefoniczny z klientami Urzędu, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca wymaga przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku.
Miejsce pracy w budynku Urzędu Miasta Gdynia, ul. 10 Lutego 24. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668 86 93.
 
Wykształcenie, praktyka zawodowa:
- wykształcenie wyższe - mgr inż. budownictwa, mile widziane podyplomowe w zakresie zarządzania procesami inwestycyjnymi,
- 4-letni staż pracy na budowie w charakterze inżyniera budowy, inżyniera kontraktu, kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru,
- niezbędne uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualna przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość: prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, zasad kosztorysowania,
- umiejętność obsługi pakietu MS Office, korzystania z programu kosztorysowego NORMA,
- nieposzlakowana opinia, 
- predyspozycje osobowościowe: sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe mgr inż. budownictwa,
- kopie dokumentów potwierdzających niezbędny staż pracy,
- kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualną przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe*,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys zawodowy i list motywacyjny,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.
 
Wzory oświadczeń dostępne tutaj.
Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 14 marca 2016 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni - Samodzielny Referat Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „GŁÓWNY SPECJALISTA W WYDZIALE BUDYNKÓW - oferta pracy"
 
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Samodzielnym Referacie Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93
 
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych".
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzena Siedlikowska
Wprowadził informację: Aleksandra _Raulin
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Raulin
Data wytworzenia informacji: 10.02.2016
Data udostępnienia informacji: 10.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.02.2016 08:50 Dodanie informacji Aleksandra Raulin
10.02.2016 12:40 Dodanie informacji Aleksandra Raulin