Przydatne informacje dotyczące pozwoleń na budowę

W związku z licznymi pytaniami przedstawiamy stanowisko tut. organu architektoniczno-budowlanego celem usprawnienia/wyjaśnienia/usunięcia wątpliwości w poniższych sprawach:

1) w przypadku gdy za inwestora działa pełnomocnik, pełnomocnictwo zawsze winno być złożone w oryginale. Możliwe jest złożenie kopii pełnomocnictwa jeśli jest ona potwierdzona notarialnie lub urzędowo. Opłata za złożenie dokumentu pełnomocnictwa wynosi 17,00 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa;

2) do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części należy dołączyć zaświadczenie o zgodności zamierzonej funkcji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

3) wnosząc opłatę skarbową z pozwolenie na budowę inwestor nie wnosi dodatkowej opłaty za zatwierdzenie projektu budowlanego w wysokości 47,00 PLN. Gdy pozwolenie na budowę obejmuje kilka obiektów budowlanych opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie. Budynek wraz z instalacjami wewnętrznymi stanowi jeden obiekt budowlany w związku z czym pobiera się tylko jedną opłatę skarbową.

4) po śmierci inwestora pozwolenie na budowę dziedziczą spadkobiercy; mogą oni dokończyć budowę bez konieczności przenoszenia pozwolenia na siebie. Jednocześnie spadkobiercy mogą wyrazić zgodę na przeniesienie pozwolenia na osobę trzecią;

5) antresola może być wydzielona tylko i wyłącznie z jednego pomieszczenia. Niedopuszczalne są tzw. antresole, które „przykrywają" kilka pomieszczeń jednego mieszkania, kilka mieszkań, czy też mieszkania i klatki schodowe;

6) kondygnację podziemną mogą stanowić dojazdy lub dojścia, jednakże pod warunkiem, iż będą położone poniżej poziomu terenu przyległego (szczególnie sąsiedniej działki). Nie należy tworzyć kondygnacji podziemnych przez sztuczne obsypywanie kondygnacji położonych powyżej poziomu naturalnego terenu na działce, na której realizowana jest inwestycja;

7) nie należy „sztucznie" dzielić miejsc postojowych na zespoły obejmujące do 4 stanowisk włącznie celem obejścia przepisów dot. odległości tychże miejsc od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz odległości od granicy działki budowlanej;

8) w przypadku, gdy miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej jest jednym z kilku miejsc wchodzących w skład zespołu miejsc parkingowych, odległość od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz odległości od granicy działki budowlanej będzie ustalana odpowiednio dla danego zespołu. Nie można w tym przypadku skorzystać z dobrodziejstwa zastosowania mniejszych odległości przewidzianego dla miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych;

9) rampa może zostać zlokalizowana przy granicy działki budowlanej o ile w całości znajduje się poniżej przyległego terenu;

10) w przypadku, gdy działka mająca stanowić dojazd do inwestycji i przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę jest działką prywatną, a do tego posiada inne oznaczenie geodezyjne niż „dr", to celem wykazania zapewnienia dostępu inwestycji do drogi publicznej należy wykazać, iż na działce tej ustanowiono służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki, na której inwestycja będzie realizowana. Nie dotyczy to przypadku, w którym inwestor jest jednocześnie właścicielem (współwłaścicielem) obu tych działek;

11) do powierzchni biologicznie czynnej nie wlicza się powierzchni przeznaczonej do dojazd oraz powierzchni przeznaczonej na miejsca postojowe niezależnie od sposobu jej urządzenia (np. ekokraty);

12) szerokość (wysokość) elewacji frontowej budynku określa linia prosta łącząca dwa najdalej oddalone od siebie punkty w widoku budynku od strony frontu działki;

13) jeśli ścianki działowe nie są elementem konstrukcyjnym budynku, a wyburzenie ich nie wpływa na przeznaczenie budynku, czy też na jego stan techniczny oraz nie decyduje o przestrzennym wydzieleniu samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących przedmiot odrębnej własności, ponadto nie powoduje zmiany innych parametrów użytkowych lub technicznych obiektu (np. warunków ochrony przeciwpożarowej lub warunków sanitarnohigienicznych), a także nie powoduje konieczności zmian innych elementów budynku, których wykonanie wymaga pozwolenia na budowę - wówczas roboty budowlane polegające na wyburzeniu takich ścianek działowych nie mogą być zakwalifikowane jako przebudowa obiektu budowlanego, w związku z czym nie wymagają ani zgłoszenia, ani uzyskania pozwolenia na budowę.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Magdalena Jasińska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 16.05.2016
Data udostępnienia informacji: 16.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.05.2016 09:01 Korekta Dorota Nelke
16.05.2016 11:38 Dodanie informacji Magdalena Jasińska
16.05.2016 11:36 Dodanie informacji Magdalena Jasińska