Nabór na stanowisko specjalisty ds administracji

Dyrektor I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
im. Zasłużonych Ludzi Morza w 81-653 Gdynia ul. Narcyzowa 6,
 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY- 1 ETATU
 
Ogłasza nabór kandydata na stanowisko specjalisty ds. administracji
( zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 902 z póź. zm.).
 
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Polski i Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    1.  Wymagania niezbędne:
         a) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw  
             publicznych,
         b) nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
             przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne
             przestępstwo skarbowe,
         c) posiada wykształcenie średnie lub wyższe oraz co najmniej 4 letni staż
             pracy,  
         d) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office ( Word, Excel ), oraz innych
             urządzeń biurowych,
        
     2.   Wymagania dodatkowe:
         a) sumienność, obowiązkowość, komunikatywność, umiejętność pracy w
             zespole,
         b) kompetencje interpersonalne,
         d) mile widziane przebyte szkolenia związane z profesjonalną obsługą
             sekretariatu w tym znajomość programu SIO,
 
     3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
         a) samodzielne prowadzenie sekretariatu jednostki,
         b) obsługa interesantów poprzez odpowiednie selekcjonowanie rozmów i 
             wizyt, udzielanie im informacji,
         c) prowadzenie korespondencji bieżącej, dbanie o prawidłowy obieg
             dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
         d) prowadzenie stałej ewidencji i kontroli wszystkich spraw uczniowskich,
         e) dbanie o relacje z klientami,
   
      4.   Warunki pracy:
         a) praca w budynku szkoły - parter,
         b) praca jednozmianowa,
         c) praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie,
 
      5.   Wymagane dokumenty:
         a) list motywacyjny,
         b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
         c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o
             zatrudnienie,
         d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za
             zgodność z oryginałem),
         e) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z
             oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
          f) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność
             z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego[1],
         g) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
             lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
         h) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu
             za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
             przestępstwo skarbowe,
          i) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty
             zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub
             związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków
             służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub
             interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z
             ustawy,
          j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
             osobowych do celów rekrutacji;
          k) kandydat , który zamierza skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w
              art.13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach
              samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 206r. poz. 902 z póź.   
              zm.) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentów
              potwierdzających niepełnosprawność.
           l) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i
              umiejętnościach.
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016r. poz. 922 z późn.zm).Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z póź. zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia  26 września 2017r.
godz. 10°° pod adresem:

I Akademickie Liceum Ogólnokształcące ul. Narcyzowa 6, 81-653 Gdynia,
 
w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym – nazwa stanowiska specjalista ds. administracji”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie I ALO  w dniu  27 września  2017r.  o godz. 10°°
 
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Dziale Administracji w siedzibie szkoły przy ul. Narcyzowej 6, w Gdyni.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 058/664-82-36
 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
 
 
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o jego wyniku  będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Narcyzowa 6, w Gdyni
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lidia Łączyńska
Wprowadził informację: Ewa Miotke
Data wytworzenia informacji: 13.09.2017
Data udostępnienia informacji: 14.09.2017