Procedura inicjowania otwartego konkursu ofert na wniosek organizacji pozarządowej niezależnie od przyjętego harmonogramu konkursów

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Samodzielny Referat ds. Organizacji Pozarządowych
ul. 3 Maja 27-31
81-364 Gdynia

Tel. 58-66-23-678
fax 58 662 36 78
e-mail: ngo@gdynia.pl
w godzinach:  8:00 - 16:00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentywniosek o realizację zadania publicznego  
sposób załatwienia sprawy-organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego zawierający w szczególności opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji oraz szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego lub wypełnić wzór oferty realizacji zadania publicznego;

-prezydent miasta w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku informuje zainteresowany podmiot o podjętej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowości i możliwości realizacji określonego zadania publicznego podaje również termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert;

-celowość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 rozpatrywana jest biorąc pod uwagę:

a) stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym,
określonym w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,

b) zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,

c) środki dostępne na realizację zadań publicznych,

d) korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3; 
opłatybrak
czas załatwienia sprawyprezydent miasta rozpatruje celowość realizacji zgłoszonego zadania publicznego w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca
inne informacjebrak 
tryb odwoławczybrak 
podstawa prawna- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz.U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2013, poz. 594 z późn. zm.),

- uchwał Rady Miasta Gdyni przyjmująca Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi,


- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 6, poz. 25)
 
drukiwzór oferty realizacji zadania publicznego 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Ostatnio zmodyfikował: Salwiusz Marchel
Data wytworzenia informacji: 30.01.2011
Data udostępnienia informacji: 30.01.2011
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.01.2016 10:27 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
12.01.2016 10:26 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
08.01.2016 11:02 Zmiana załącznika Salwiusz Marchel
08.01.2016 11:00 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
08.01.2016 10:57 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
09.10.2015 12:08 Korekta Salwiusz Marchel
09.10.2015 12:01 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
05.07.2013 09:09 Korekta Salwiusz Marchel
04.07.2013 11:17 Korekta Salwiusz Marchel
03.07.2013 12:43 Korekta Salwiusz Marchel
13.06.2013 13:48 Korekta Salwiusz Marchel
28.03.2012 11:42 Korekta Salwiusz Marchel
23.03.2012 13:12 Korekta Salwiusz Marchel
10.11.2011 12:42 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
10.05.2011 15:31 Korekta Salwiusz Marchel
10.05.2011 15:27 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel