Wydawanie zezwoleń na założenie publicznej szkoły lub placówki w Gdyni, prowadzonej przez inne niż JST osoby prawne lub fizyczne

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Edukacji
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
601
Tel. 58-66-88-466
fax 58 668 84 52
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
w godzinach:  8:00 - 16:00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentywniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, w którym powinny być zawarte:
-oznaczenie założyciela szkoły lub placówki publicznej i jego siedziby/ miejsca zamieszkania (w przypadku osoby prawnej - wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły lub placówki publicznej);
-określenie typu szkoły lub rodzaju placówki publicznej, daty rozpoczęcia jej działalności, przewidywanej liczby uczniów/słuchaczy;
-w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodu lub zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, w przypadku liceum profilowanego - nazwę profilu lub profili kształcenia ogólnozawodowego, w przypadku szkoły specjalnej - rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę,
-wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki publicznej, wraz z informacją o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych
-adres urzędu skarbowego właściwego dla osoby prowadzącej;
załącznikami do ww. wniosku muszą być:
-pozytywne opinie: Kuratora, Sanepidu i Straży Pożarnej (o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna, i w najbliższym jego otoczeniu) - oryginał lub poświadczona przez osobę prowadzącą kopia;
-umowa najmu/ dzierżawy/ własności na lokal (oryginał lub poświadczona przez osobę prowadzącą kopia),
-projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej- oryginał,
-projekt statutu szkoły lub placówki publicznej - oryginał,
-zobowiązanie osoby prowadzącej do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauk., wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dot. szkół i placówek publicznych - oryginały;
-wykaz kadry pedagogicznej z załączonymi kwalifikacjami dyrektora i nauczycieli (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem),
-aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie osoby prowadzącej i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę prawną funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - wypis z dowodu osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania;
-w przypadku osoby prawnej mającej siedzibę zagranicą dokument stanowiący podstawę prawną funkcjonowania osoby prawnej wymaga poświadczenia przez właściwą ze względu na siedzibę założyciela polską placówkę dyplomatyczną (tłumaczenie dokumentów na język polski musi być uwierzytelnione),
-regon; dot. osoby prawnej (poświadczona przez osobę prowadzącą kopia).
 
sposób załatwienia sprawy1.Wniosek składa się do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, pok. 601.
2.Zezwolenie na założenie publicznej szkoły lub placówki w Gdyni, prowadzonych przez inne niż Jednostka Samorządu Terytorialnego osoby prawne lub fizyczne zostanie przesłane pocztą - listem poleconym lub może być odebrane osobiście przez osobę prowadzącą w Wydziale Edukacji, w pok. 601.
 
opłatyOpłaty nie pobieramy
czas załatwienia sprawyCzas załatwienia sprawy do 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów jeśli dokumenty nie będą wymagały uzupełnienia.
inne informacjeStatut Szkoły/Placówki powinien zostać sporządzony na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (D.U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.)  
tryb odwoławczyOdwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańśku w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
podstawa prawna- Art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991r. ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną (Dz.U. z 2004r. Nr 46 poz. 438) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: kratajczak
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Rzewuska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 26.10.2005
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.06.2016 14:07 Aktualizacja treści Aleksandra Rzewuska
29.05.2013 13:56 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
09.09.2010 12:53 Aktualizacja treści Krzysztof _Ratajczak