Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół lub niepublicznych placówek oświatowych w Gdyni.

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Edukacji
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
601
Tel. 58-66-88-466
fax 58 668 84 52
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
w godzinach:  8:00 - 16:00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentyWniosek o wpis do ewidencji szkół niepublicznych Miasta Gdyni, w którym powinny być zawarte:- pełna nazwa szkoły/placówki;- pełny adres szkoły/placówki (miejsca, w którym mają być prowadzone zajęcia dydaktyczne);- pełne dane osoby prowadzącej;- pełny adres osoby prowadzącej;- zakres działalności szkoły/placówki, natomiast szkoły prowadzące kształcenie zawodowe nazw zawodu, w jakim szkoła kształci oraz informację na temat możliwości realizacji praktycznej nauki zawodu; adres urzędu skarbowego właściwego dla osoby prowadzącej;- datę rozpoczęcia działalności szkoły/placówki (podstawą do rozpoczęcia działalności jest dopiero wpis do ewidencji);- *w przypadku gdy szkoła ma posiadać uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności - zobowiązanie osoby prowadzącej do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity: D.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).załącznikami do ww. wniosku muszą być:
- opinie: Kuratora*, Sanepidu, Straży Pożarnej/rzeczoznawcy ppoż. (oryginał lub poświadczona przez osobę prowadzącą kopia), - informacja o dysponowaniu lokalem, np.umowa najmu/ dzierżawy/ własności na lokal (oryginał lub poświadczona przez osobę prowadzącą kopia)' oświadczenie, - statut szkoły/placówki (oryginał), lub projekt organizacji wychowania przedszkolnego,
- dane dotyczące kadry pedagogicznej planownaej do zatrudnienia oraz dyrektora szkoły/placówki np. w formie wykazu kadry pedagogicznej z załączonymi kwalifikacjami dyrektora i nauczycieli (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę prowadzącą),
- dane z dowodu osobistego osoby fizycznej (potwierdzające imię, nazwisko i adres zamieszkania) bądź wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie osoby prowadzącej i jej statut (gdy jest ona osobą prawną); kopie i oryginał w celu poświadczenia za zgodność przez pracownika Wydziału Edukacji,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia przez organ rejestrowy spraw dot. działania szkół/placówek,
- regon jeśli osoba prowadząca już go posiada (poświadczona przez osobę prowadzącą kopia) * nie dot. placówek oświatowych, szkół niepublicznych bez uprawnień szkół publicznych, przedszkoli, ale dot. szkół o uprawnieniach szkół publicznych  
sposób załatwienia sprawy- Wniosek składa się w Wydziale Edukacji
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych Miasta Gdyni lub ewidencji niepublicznych placówek oświatowych zostanie przesłane pocztą - listem poleconym lub może być odebrane osobiście przez osobę prowadzącą w Wydz. Edukacji, w pok. 601. 
opłatybrak
czas załatwienia sprawyW ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku jeśli dokumenty nie będą wymagały poprawek lub uzupełnienia.
inne informacjeStatut Szkoły/Placówki powinien zawierać:- nazwa, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania,- osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,- organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,- organizację szkoły lub placówki,- prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki,- sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki,- zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki.  
tryb odwoławczydo Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji  
podstawa prawnaArt. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity: D.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572. z późn. zm.)  
druki

wniosek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Rzewuska
Data wytworzenia informacji: 26.10.2005
Data udostępnienia informacji: 26.10.2005
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.06.2016 14:06 Aktualizacja treści Aleksandra Rzewuska
12.11.2013 14:33 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
29.05.2013 13:47 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
16.05.2011 09:20 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
16.05.2011 09:19 Aktualizacja treści Michalina Siemińska