Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczycieli

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Edukacji
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
603
Tel. 58-66-88-461
fax 058 668 84 52
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentyDokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego obejmuje:
1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - oryginały lub potwierdzone kopie
2) Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego- oryginał lub potwierdzona kopia
3) Zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki oświatowej zawierające informacje o:
a. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w trakcie odbywania stażu;
b. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;
c. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
d. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia- także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.
 
sposób załatwienia sprawyKomisja egzaminacyjna nauczycielowi, który zdał egzamin wydaje zaświadczenie o akceptacji komisji egzaminacyjnej na podstawie którego Prezydent Miasta Gdyni wydaje nauczycielowi akt mianowania. 
opłatybez opłaty
czas załatwienia sprawyOrgan nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i dokumentacji, o której mowa w § 9 rozporządzenia. Jeżeli wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.
tryb odwoławczyAkt mianowania jest decyzją administracyjną od wydania której nauczycielowi przysługuje odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 
podstawa prawnaI. Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97 poz. 674, z późn. zm.)

II. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz.U.z 2013r, poz. 393 z późn. zm.) 
drukiWniosek nauczyciela mianowanego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Michalina Siemińska
Data wytworzenia informacji: 26.10.2005
Data udostępnienia informacji: 26.10.2005
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.11.2013 14:19 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
29.05.2013 12:49 Aktualizacja treści Michalina Siemińska