Stypendium Miasta Gdyni dla uczniów i studentów wyróżniających się w nauce, a także za osiągnięcia artystyczne i sportowe

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Edukacji
Adres: ul. Śląska 35-37 (budynek A), 81-310 Gdynia
Numer pokoju: C105

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 761-77-37

Fax: 58 761-77-03
E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Wypełniony wniosek przez ucznia/studenta lub uprawnione do tego osoby/organy
2. Oryginał zaświadczenia ze szkoły/uczelni o średniej ocen z ostatniego roku nauki (bądź lat)
3. Oryginał zaświadczenia z uczelni na jakim wydziale i roku student studiuje (w przypadku studiów równoległych tak samo oryginały zaświadczeń z innych uczelni)
4. Kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach uzyskanych w poprzednim roku szkolnym/akademickim (dyplomy, zaświadczenia itp.) poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę/uczelnię lub po okazaniu oryginałów przez pracownika Wydziału Edukacji.

Uczniowie klas pierwszych oraz studenci pierwszego roku dokumentują swoje osiągnięcia z poprzednich etapów kształcenia, z zastrzeżeniem, że nie można legitymować się kolejny raz osiągnięciami, za które stypendium było już przyznane.
Sposób załatwienia sprawy: Wnioski o stypendia mogą składać:
1. sami zainteresowani
2. rodzice lub prawni opiekunowie ucznia
3. rady pedagogiczne bądź rady szkół
4. dyrekcje szkół
5. organizacje samorządowe i społeczne
6. władze klubów i organizacji sportowych

Jeden uczeń może składać wniosek tylko na jeden z trzech rodzajów stypendiów, tj.
- stypendium naukowe,
- stypendium sportowe,
- stypendium artystyczne.
Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium przysługuje uczniom i studentom w następujących kategoriach:

Za osiągnięcia w nauce:
a)   uczniom szkół podstawowych – stałym mieszkańcom Gdyni
b)   uczniom szkół gimnazjalnych – stałym mieszkańcom Gdyni
c)   uczniom szkół średnich (ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych) - stałym mieszkańcom Gdyni
d)   studentom - stałym mieszkańcom Gdyni, kształcącym się w szkołach wyższych
e)   młodzieży pochodzenia polskiego ze Wschodu i kształcącej się w szkołach oraz uczelniach Trójmiasta.
 
Za osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz dobre wyniki w nauce:
a)   uczniom szkół podstawowych – stałym mieszkańcom Gdyni
b)   uczniom szkół gimnazjalnych – stałym mieszkańcom Gdyni
c)   uczniom szkół ponadgimnazjalnych – stałym mieszkańcom Gdyni
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Komplet dokumentów, tj. wnioski wraz z załącznikami spięte zszywaczem (prosimy nie bindować dokumentów) należy składać w nieprzekraczalnych terminie do 5 października w:

1) Wydziale Edukacji, ul. Śląska 35-37, Gdynia, w godz. 08:00 - 16:00 (pokój C105)
2) Kancelarii Ogólnej, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia w godz. 07:00 - 17:00
3) Kancelarii Ogólnej, ul. 10 Lutego 24, Gdynia, godz. 08:00 - 16:00

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium Miasta Gdyni jest równoznaczne z akceptacją „Zasad przyznawania Stypendiów Miasta Gdyni” oraz wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka przez organizatorów, na potrzeby przyznania Stypendium Miasta Gdyni w roku szkolnyM 2017/2018 raz na opublikowanie informacji i wizerunku w materiałach i informacjach z uroczystości rozdania nagród na stronie internetowej Miasta Gdyni (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych, Dz. U. z 2016, poz.922 z pózn zm.).

Uwaga! Wnioski złożone, lub które wpłyną do Kancelarii lub Wydziału po terminie określonym wyżej będą traktowane jako wnioski złożone po terminie i nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną.
Tryb odwoławczy: Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie są decyzjami w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXII/1072/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2001r.w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów i studentów ; zm. Uchwałą Nr VI/125/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.03.2003r., zm. Uchwałą Nr XLIII/1015/06 Rady Miasta Gdyni z dn. 21.06.2006r., zm. Uchwałą Nr XV/359/07 Rady Miasta Gdyni z dn. 19.12.2007r., zm. Uchwałą nr XLV/1045/10 Rady Miasta Gdyni z dn. 25.08.2010 r.
Inne informacje: Liczba przyznawanych stypendiów na rok szkolny/akademicki (10 miesięcy) za:
a) osiągnięcia w nauce:
1. 10 równych stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, w wysokości 150 zł/m-c
2. 10 równych stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych, w wysokości 200 zł/m-c
3. 20 równych stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, w wysokości 250 zł/m-c
4. 20 równych stypendiów dla studentów szkół wyższych, w wysokości 300 zł/m-c
5. 5 równych stypendiów dla młodzieży pochodzenia polskiego ze Wschodu, w wysokości 350 zł/m-c

b) osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz dobre wyniki w nauce:
1. 20 równych stypendiów dla uczniów wszystkich typów szkół, w wysokości 250 zł/m-c
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Michalina Siemińska
Ostatnio zmodyfikował: Michalina Siemińska
Data wytworzenia informacji: 10.07.2006
Data udostępnienia informacji: 19.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.11.2017 13:32 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
14.11.2017 13:28 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
30.10.2017 10:13 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
21.08.2017 11:57 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
21.08.2017 11:57 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
21.08.2017 11:56 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
21.08.2017 11:39 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
21.07.2017 09:42 Korekta Michał Kowalski
20.07.2017 12:11 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
20.07.2017 12:11 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
19.07.2017 15:23 Aktualizacja treści Michalina Siemińska