Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Edukacji
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
607
Tel. 58-66-88-464
fax 058 6688452
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentyZAŁACZNIKI:
1. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego.
2. kopia umowy o pracę zawartej z młodocianych pracownikiem w celu prygotowania zawodowego,
3. kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania okreslonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
4. kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
5. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
6. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis,
7. w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo,
8. w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć także umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę.
UWAGA: załączone do wniosku kopie należy potwierdzić za zgodność z orginałem. 
sposób załatwienia sprawyZłożony wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym przez pracowników Wydziału Edukacji. 
opłatybrak
czas załatwienia sprawyZgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 60 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych.
inne informacjeWniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu sprawdzającego przez młodocianego pracownika.Przyznanie lub odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej. 
tryb odwoławczyOd decyzji służy prawo wniesienia odwołania do SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO, 80-824 Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem tutejszej Instytucji w terminie 14 dni od daty doręczenia.  
podstawa prawnaZ dniem 1 września 2012 r. wejdzie w życie ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206), 256,poz.2572, z późn. zm.)
2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,poz.1071, z późn. zm.) 
druki

wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
wzór wniosku o pomoc de minimis
oświadczenie o otrzymaniu pomocy De Minimis

oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy De Minimis

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Krzysztof _Ratajczak
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Rzewuska
Data wytworzenia informacji: 27.08.2012
Data udostępnienia informacji: 27.08.2012
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.09.2015 11:41 Aktualizacja treści Aleksandra Rzewuska
09.09.2015 11:40 Aktualizacja treści Aleksandra Rzewuska
09.09.2015 11:40 Aktualizacja treści Aleksandra Rzewuska
09.09.2015 11:37 Aktualizacja treści Aleksandra Rzewuska
09.09.2015 11:26 Aktualizacja treści Aleksandra Rzewuska
09.09.2015 11:24 Aktualizacja treści Aleksandra Rzewuska
09.09.2015 11:23 Aktualizacja treści Aleksandra Rzewuska
09.09.2015 11:18 Aktualizacja treści Aleksandra Rzewuska
09.09.2015 11:14 Dodanie informacji Aleksandra Rzewuska
18.11.2014 08:13 Zmiana załącznika Michalina Siemińska
12.09.2014 09:19 Zmiana załącznika Michalina Siemińska
12.09.2014 09:17 Zmiana załącznika Michalina Siemińska
12.09.2014 09:09 Zmiana załącznika Michalina Siemińska
24.09.2012 12:56 Zmiana załącznika Michalina Siemińska
27.08.2012 11:30 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
27.08.2012 11:22 Korekta Michalina Siemińska
27.08.2012 11:18 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
27.08.2012 11:15 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
27.08.2012 11:13 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
27.08.2012 11:12 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
27.08.2012 09:45 Zmiana załącznika Michalina Siemińska
27.08.2012 09:38 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
28.09.2010 12:49 Zmiana załącznika Krzysztof _Ratajczak