Przekazanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis/zmiany/zawieszenia/wznowienia/wykreślenie)

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Polityki Gospodarczej
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: sala obsługi

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek

Numer telefonu:
58 668-20-10
58 668-20-11

Fax: 58 668-20-12
E-mail: gcwp@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wraz z załącznikami
- dowód osobisty lub paszport (do wglądu)

Wniosek o wpis do CEIDG może być złożony w następujący sposób:
1. Osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę Urzędzie Gminy (podpisany w obecności pracownika urzędu przyjmującego wniosek)
Przedsiębiorca może wypełnić wniosek on-line w CEIDG a następnie wydrukować i udać się do Urzędu Gminy w celu jego podpisania i złożenia. Tak wypełniony wniosek będzie dostępny w systemie CEIDG przez 7 dni. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie kreskowym.
2. Listem poleconym (w tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza)
3. Za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG w BIP Ministra Rozwoju oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.
Wniosek o wpis do CEIDG składany w formie dokumentu elektronicznego powinien być:
• opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym
• albo podpisany profilem zaufanym ePUAP

Formularze wniosku dostępne są w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz poniżej w części Druki.
Sposób załatwienia sprawy: Organ gminy przyjmuje wniosek o wpis do CEIDG, potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz wydaje przedsiębiorcy za pokwitowaniem potwierdzenie przyjęcia wniosku. Następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatrując go podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika Urzędu Gminy i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
Jeżeli przesłany pocztą wniosek jest niepoprawny, organ gminy wzywa niezwłocznie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Opłaty: Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.
Czas załatwienia sprawy: Tryb ustawowy przewiduje, iż organ gminy, przekształcony wniosek przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
Tryb odwoławczy: Od czynności organu gminy związanych z przyjęciem wniosku polegających na przekształceniu wniosku na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG, nie przysługują środki odwoławcze. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG. Organem ewidencyjnym jest Minister Rozwoju.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.)
Inne informacje: Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis.

Strona internetowa, na której dostępne są poniższe druki:
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 08.07.2011
Data udostępnienia informacji: 22.05.2017