Przekazanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis/zmiany/zawieszenia/wznowienia/wykreślenie)

miejsce załatwienia sprawy Urząd Miasta Gdyni
Wydział Polityki Gospodarczej
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Tel. 58-66-82-010
        58-66-82-011
fax 58-66-82-012
e-mail: gcwp@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty - CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z załącznikami
- dowód osobisty lub paszport (do wglądu)

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:
1. osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy (podpisany w obecności pracownika urzędu przyjmującego wniosek)
Przedsiębiorca może wypełnić wniosek on-line w CEIDG a następnie wydrukować i udać się do Urzędu Gminy w celu jego podpisania i złożenia. Tak wypełniony wniosek będzie dostępny w systemie CEIDG przez 7 dni. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie kreskowym.
2. wysłać listem poleconym (w tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza)
Za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG w BIP Ministra Rozwoju oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.
Wniosek o wpis do CEIDG składany w formie dokumentu elektronicznego powinien być:
• opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym
• albo podpisany profilem zaufanym ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ProfilZaufany

Formularze wniosku dostępne są w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz poniżej w części Druki. 
sposób załatwienia sprawy Organ gminy przyjmuje wniosek o wpis do CEIDG, potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz wydaje przedsiębiorcy za pokwitowaniem potwierdzenie przyjęcia wniosku. Następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatrując go podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika Urzędu Gminy i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
Jeżeli przesłany pocztą wniosek jest niepoprawny, organ gminy wzywa niezwłocznie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 
opłaty Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.
czas załatwienia sprawy Tryb ustawowy przewiduje, iż organ gminy, przekształcony wniosek przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
inne informacje Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. 
tryb odwoławczy Od czynności organu gminy związanych z przyjęciem wniosku polegających na przekształceniu wniosku na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG, nie przysługują środki odwoławcze. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG. Organem ewidencyjnym jest Minister Rozwoju. 
podstawa prawna Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) 
druki

UWAGA! Wzory wniosków ważne od 01 stycznia 2017 roku.

Druki do pobrania:
CEIDG-1 - wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

CEIDG-RD - Wykonywana działalność gospodarcza

CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych

CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych

CEIDG-PN - Udzielone pełnomocnictwa

CEIDG-POPR - Dokonywanie korekt w przypadku pomyłek

Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1


Strony internetowe, na których dostępne są powyższe druki:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Ministerstwo Rozwoju

Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde

Platforma ePUAP http://www.epuap.gov.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: mantkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Urban
Data wytworzenia informacji: 08.07.2011
Data udostępnienia informacji: 08.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.02.2017 08:41 Aktualizacja treści Magdalena Urban
14.02.2017 08:29 Aktualizacja treści Magdalena Urban
24.05.2016 16:07 Zmiana załącznika Monika Antkowiak
18.05.2016 16:03 Zmiana załącznika Monika Antkowiak
18.05.2016 16:00 Zmiana załącznika Monika Antkowiak
04.05.2016 12:06 Dodanie informacji Agnieszka Lesiecka
16.02.2016 11:24 Aktualizacja treści Agnieszka Lesiecka
16.02.2016 10:49 Aktualizacja treści Agnieszka Lesiecka
19.08.2015 09:44 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
18.08.2015 09:03 Zmiana załącznika Monika Antkowiak
18.06.2015 12:06 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
17.12.2014 09:09 Aktualizacja treści Magdalena Urban
25.10.2013 14:58 Korekta Monika Antkowiak
25.10.2013 14:48 Korekta Monika Antkowiak
11.01.2012 13:45 Korekta Paweł Domrazek
11.01.2012 13:21 Korekta Paweł Domrazek
11.01.2012 13:17 Aktualizacja treści Paweł Domrazek
11.01.2012 12:22 Korekta Paweł Domrazek
11.01.2012 12:20 Korekta Paweł Domrazek
08.07.2011 13:19 Aktualizacja treści Paweł Domrazek
08.07.2011 13:17 Aktualizacja treści Paweł Domrazek
08.07.2011 13:16 Aktualizacja treści Paweł Domrazek
01.07.2011 09:44 Aktualizacja treści Paweł Domrazek
30.06.2011 12:13 Aktualizacja treści Katarzyna _Jurczyk
03.02.2011 13:24 Aktualizacja treści Katarzyna _Jurczyk
03.02.2011 13:22 Aktualizacja treści Katarzyna _Jurczyk
28.10.2010 13:22 Aktualizacja treści Katarzyna _Jurczyk
27.10.2010 09:27 Aktualizacja treści Katarzyna _Jurczyk