Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

miejsce załatwienia sprawyZarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój 111 w siedzibie przy ul. Białostockiej 3
Tel. 58-76-44-040
fax 58 662 2841
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
w godzinach:  7:30-15:30 sekretariat 7:30-16:00


Adres do korespondencji
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 
wymagane dokumenty- wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz innych prac, które prowadzą do zakłócenia, ograniczenia lub zamknięcia pasa drogowego.
Wniosek winien zawierać( wzór wniosku w załączeniu):
imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
cel zajęcia pasa drogowego,
lokalizację,
powierzchnię (sprzęt, odkład ziemi ) w rozwinięciu na jezdnię, chodnik, pobocze oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego.

- Projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa
Projekt organizacji ruchu drogowego powinien zawierać:
plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 lub 1 : 25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
plan sytuacyjny w skali 1: 500 lub 1 : 1000 zawierający:
lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz parametry geometrii drogi,
program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,
zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy,
opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i warunki ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym- opis występujących zagrożeń i utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót,
uzasadnienie wprowadzenia lub zmiany organizacji ruchu,
przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze,
nazwisko i podpis projektanta.

- Harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie ( wzór harmonogramu w załączeniu)

- Dokumentację techniczną (do wglądu) z uzgodnieniami:
Zespołu Uzgodnień Dokumentacji - Urząd Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

- Uprawomocnioną decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (kserokopia). 
sposób załatwienia sprawy- wniosek o zajęcie pasa wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. Białostocka 3, p. 111
- w każdy czwartek ( z wyjątkiem świąt) o godz. 10:00 odbywają się w Zarządzie Dróg i Zieleni posiedzenia Komisji ds. zajęć pasa drogowego i tymczasowej organizacji ruchu drogowego, na których rozpatrywane są złożone wnioski w obecności wnioskodawcy
- wydanie decyzji
-decyzję przesyła się drogą pocztową lub po uzgodnieniu wnioskodawca odbiera ją osobiście w Zarządzie Dróg i Zieleni 
opłatyOpłaty za zajęcia pasa drogowego:
• Prowadzenie robót w pasie drogowym:
jezdnia z zachowaniem przejezdności
• dla dróg krajowych i wojewódzkich wynosi:6,00zł/m2/dzień
• dla dróg powiatowych i gminnych wynosi: 4,00zł/m2/dzień
jezdnia przy całkowitym zamknięciu
• dla dróg krajowych i wojewódzkich wynosi:10,00zł/m2/dzień
• dla dróg powiatowych i gminnych wynosi:8,00zł/m2/dzień
chodnik, ścieżka rowerowa
• dla dróg krajowych i wojewódzkich wynosi:2,00zł/m2/dzień
• dla dróg powiatowych i gminnych wynosi:1,00zł/m2/dzień
inne nie wymienione w ww. punktach:
• dla dróg krajowych i wojewódzkich wynosi:1,00zł/m2/dzień
• dla dróg powiatowych i gminnych wynosi:0,50zł/m2/dzień
roboty finansowane ze środków budżetu gminy
• ww. stawki ulegają obniżeniu o 99%
• Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (rzut poziomy x roczna stawka);
w pasie drogowym:40,00zł/m2 rzutu poziomego
na obiekcie inżynierskim:200,00zł/m2 rzutu poziomego
finansowane ze środków budżetu gminy ww. stawki ulegają obniżeniu o 99%
• Umieszczenie obiektów budowlanych (rzut poziomy)
handlowe, usługowe i inne:
• dla dróg krajowych wynosi:2,00zł/m2/dzień
• dla dróg wojewódzkich wynosi:1,00zł/m2/dzień
• dla dróg powiatowych wynosi:0,60zł/m2/dzień
• dla dróg gminnych wynosi:0,30zł/m2/dzień
• Inne niż wymienione wyżej zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności :
inne:
• dla dróg krajowych i wojewódzkich wynosi:2,00zł/m2/dzień
• dla dróg powiatowych i gminnych wynosi:1,00zł/m2/dzień
• finansowane ze środków budżetu gminy: ww. stawki ulegają obniżeniu o 99%
czas załatwienia sprawydo 1 miesiąca
inne informacjeZa zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia - bez zezwolenia pobiera karę pieniężną w wysokości: dziesięciokrotnie większych opłat niż określone powyżej.
Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się:
- samowolne zajęcie pasa,
- przekroczenie terminu zajęcia,
- zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu

Przy wydawaniu decyzji Zarząd Dróg i Zieleni współpracuje z :
- Komendą Miejską Policji w Gdyni - Sekcja Ruchu Drogowego
- Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni
- Strażą Miejską w Gdyni
- Wydziałem Dochodów Urzędu Miasta  
tryb odwoławczy- Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
podstawa prawna- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2088 z późn. zmianami),
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym
( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz.515 z późn. zmianami)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.06.2004r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego(Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481 z późn. zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z późn. zmianami)
-Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. z 1999 r. Nr 58 poz. 622 z późn. zmianami)
- Uchwała Nr XXIII/482/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.09.2012 r. (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego z 25.10.2012 r., poz. 3343) 
druki

Wniosek o zajęcie pasa drogowego (związany z pracami budowlanymi) PDF || DOC
Załącznik nr do wniosku (umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) PDF || DOC

Wniosek o zajęcie pasa drogowego na wyłączność (ustawienie kontenera, worka na gruz, akcje promocyjne i inne, niezwiązane z robotami drogowymi) PDF || DOC 

Protokół zwolnienia pasa drogowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Witt
Data wytworzenia informacji: 26.02.2010
Data udostępnienia informacji: 28.10.2005
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.02.2016 13:35 Zmiana załącznika Dariusz Witt
17.03.2015 14:18 Aktualizacja treści Dariusz Witt
07.11.2012 18:32 Aktualizacja treści Dariusz Witt
07.11.2012 18:26 Aktualizacja treści Dariusz Witt
01.09.2011 08:30 Dodanie informacji Jolanta Borzyszkowska
14.07.2011 10:26 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
14.07.2011 10:25 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
04.08.2010 08:50 Aktualizacja treści Magda _Przybysz
14.05.2010 12:36 Aktualizacja treści Magda _Przybysz