Wydanie wtórnika karty pojazdu w przypadku gdy jest nieczytelna

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - Półpiętro (pokój 59) Rejestracja pojazdów - stanowiska 23-29, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych - stanowiska 21-22, informacja - stanowisko 20
Tel. 58-66-88-735
        58-66-88-736
        58-66-88-737
        58-66-88-738
        58-66-88-739
fax 58 620-20-44
e-mail: pojazdy@gdynia.pl
w godzinach:  od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) od 7.00 do 18.00, sobota od 8.00 do 14.00
 
wymagane dokumenty- wniosek /formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów lub poniżej w rubryce "druki"/
- dowód rejestracyjny;
- karta pojazdu;
- polisa OC;
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu) 
sposób załatwienia sprawy- obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych biletów z dyspensera na stanowiskach rejestracji pojazdów (24-29);
- obsługa firm leasingowych odbywa się na stanowisku nr 23;
- po weryfikacji dokumentów wydaje się wtórnik karty pojazdu oraz dokonuje się wpisu do dowodu rejestracyjnego w rubryce adnotacje urzędowe "wtórnik karty pojazdu Nr ..." podając serię i numer wtórnika karty pojazdu 
opłaty1. Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa oraz sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłata:
- karta pojazdu - 75,00 zł
Opłata ewidencyjna za wydanie:
- karty pojazdu - 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców - stanowiska A, B, C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku
czas załatwienia sprawy- niezwłocznie
inne informacje- w przypadku, gdy dowód rejestracyjny pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu rejestracji pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu rejestracji pojazdu (pisemne pełnomocnictwo;
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
- upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS 
tryb odwoławczy- nie przysługuje 
podstawa prawna- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1522 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U 2015 r., poz.783 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r., Nr 230 poz. 2302 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1727)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Z 2013 r., poz. 267 z późn. zm. )
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014, poz.451)
 
drukiWNIOSEK O WTÓRNIK

PEŁNOMOCNICTWO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: bsawczak
Ostatnio zmodyfikował: Wioletta Jarzębińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 19.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2015 11:25 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
27.01.2015 13:07 Aktualizacja treści Iwona Ławik
27.01.2015 12:47 Aktualizacja treści Iwona Ławik
27.01.2015 12:45 Aktualizacja treści Iwona Ławik
27.01.2015 12:45 Aktualizacja treści Iwona Ławik
27.01.2015 12:43 Aktualizacja treści Iwona Ławik
27.01.2015 12:41 Aktualizacja treści Iwona Ławik
27.01.2015 12:34 Aktualizacja treści Iwona Ławik
27.01.2015 12:31 Aktualizacja treści Iwona Ławik
27.01.2015 12:31 Aktualizacja treści Iwona Ławik
27.01.2015 12:30 Aktualizacja treści Iwona Ławik
27.01.2015 12:30 Aktualizacja treści Iwona Ławik
27.01.2015 12:29 Aktualizacja treści Iwona Ławik
27.01.2015 12:27 Aktualizacja treści Iwona Ławik
27.01.2015 12:26 Aktualizacja treści Iwona Ławik
27.01.2015 12:23 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.11.2014 15:22 Korekta Iwona Ławik
18.11.2014 14:48 Aktualizacja treści Iwona Ławik
31.05.2013 11:55 Aktualizacja treści Iwona Ławik
01.02.2013 13:38 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
04.08.2011 12:25 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska