Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego zniszczenia dla pojazdu na zalegalizowanych tzw."białych" tablicach rejestracyjnych

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/, Rejestracja pojazdów - stanowiska: 23 - 29, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych - stanowiska 21 - 22, informacja stanowisko 20
Tel. 58-66-88-735
        58-66-88-736
        58-66-88-737
        58-66-88-739
fax 58 620 20 44
e-mail: pojazdy@gdynia.pl
w godzinach:  od poniedziałku od piątku (oprócz świąt) od 7.00 do 18.00, sobota od 8.00 do 14.00 tel. 58 668-87-39
 
wymagane dokumenty- wniosek / formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów oraz poniżej w rubryce "druki"/
- karta pojazdu, jeżeli była wydana +kserokopia
- dotychczasowy dowód rejestracyjny
- wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów, prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określający termin następnego badania technicznego pojazdu - w przypadku, gdy w organ rejestrujący nie posiada informacji o terminie następnego badania technicznego
- oświadczenie
- polisa OC
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 
sposób załatwienia sprawy- stanowiska 24-29 (rejestracja pojazdów)- obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerów z dyspensera
- stanowisko 23 - obsługa firm leasingowych
- po weryfikacji dokumentów następuje wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji czasowej pojazdu, oraz na wniosek właściciela - pozwolenia czasowego na okres nie przekraczający 30 dni
- informacje o możliwości odebrania stałego dowodu rejestracyjnego można uzyskać:
* telefonicznie pod nr 58 668-87-35 do 39
* osobiście - stanowisko nr 20 (informacja)
* na stronie internetowej: www.info-car.pl
- wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego stałego, decyzji o stałej rejestracji pojazdu oraz karty pojazdu następuje po okazaniu przez właściciela (właścicieli) pojazdu polisy OC a w przypadku wydania pozwolenia czasowego - po jego zwrocie, według kolejności pobranych numerów z dyspensera - stanowiska nr 21 i 22.
 
opłaty1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.

2. Opłaty:
- dowód rejestracyjny- 54,00zł
- pozwolenie czasowe- 18,50 zł

3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
- dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
- pozwolenia czasowego - 0,50 zł

Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
czas załatwienia sprawy- tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni na wydanie decyzji o rejestracji stałej pojazdu
( termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu).
inne informacje- jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
- upoważnienie dla osoby dokonującej czynności , w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
 
tryb odwoławczy- w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
 
podstawa prawna- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1038)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U 2015 r., poz.783 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r., Nr 230 poz. 2302 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1727)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn.zm. )

 
druki

WNIOSEK O WTÓRNIK

PEŁNOMOCNICTWO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: bsawczak
Ostatnio zmodyfikował: Wioletta Jarzębińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 05.06.2007
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2016 09:29 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
18.11.2015 11:03 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
27.01.2015 12:17 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.11.2014 13:29 Aktualizacja treści Iwona Ławik
13.10.2014 14:29 Korekta Iwona Ławik
29.09.2014 13:43 Korekta Iwona Ławik
27.03.2014 10:17 Korekta Iwona Ławik
31.05.2013 11:35 Aktualizacja treści Iwona Ławik
27.05.2013 13:55 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.05.2013 10:18 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.04.2013 10:50 Korekta Wioletta Jarzębińska
01.02.2013 13:44 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
06.06.2012 14:03 Zmiana podstawy prawnej Wioletta Jarzębińska
28.03.2011 13:38 Zmiana podstawy prawnej Wioletta Jarzębińska
28.03.2011 13:36 Zmiana podstawy prawnej Wioletta Jarzębińska