Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego zniszczenia dla pojazdu na tzw."czarnych" tablicach rejestracyjnych

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/, Rejestracja pojazdów - stanowiska: 23 - 29, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych - stanowiska 21 - 22, informacja stanowisko 20
Tel. 58-66-88-735
        58-66-88-736
        58-66-88-737
        58-66-88-739
fax 58-620-20-44
e-mail: pojazdy@gdynia.pl
w godzinach:  od poniedziałku od piątku (oprócz świąt) od 7.00 do 18.00, sobota od 8.00 do 14.00 tel. 58 668-87-39
 
wymagane dokumenty- wniosek / formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów oraz poniżej w rubryce "druki"/
- dotychczasowy dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów, prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, jeżeli termin następnych badań technicznych nie jest możliwy do odczytania z dowodu rejestracyjnego - w przypadku, gdy w organ rejestrujący nie posiada informacji o terminie następnego badania technicznego
- polisa OC
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 
sposób załatwienia sprawy- stanowiska 24 - 29 (rejestracja pojazdów) -obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerów z dyspensera
- stanowisko 23 - obsługa firm leasingowych
- po weryfikacji dokumentów następuje wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji czasowej pojazdu, pozwolenia czasowego na okres nie przekraczający 30 dni
- informacje o możliwości odebrania stałego dowodu rejestracyjnego można uzyskać:
* telefonicznie pod nr 668-87-35 do 39
* osobiście - stanowisko nr 20 (informacja)
* na stronie internetowej: www.info-car.pl
- wydanie dowodu rejestracyjnego stałego, decyzji o stałej rejestracji pojazdu oraz karty pojazdu następuje po zwrocie pozwolenia czasowego i okazaniu przez właściciela (właścicieli) pojazdu polisy OC według kolejności pobranych numerów z dyspensera - stanowiskach nr 21 i 22.
 
opłaty1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł

Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.

2. Opłaty:
- dowód rejestracyjny- 54,00 zł
- pozwolenie czasowe- 18,50 zł

3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
- dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
- pozwolenia czasowego - 0,50 zł

Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
czas załatwienia sprawytryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni na wydanie decyzji o rejestracji stałej pojazdu
(termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu)
inne informacje- w przypadku, gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu czynności
( pełnomocnictwo pisemne)
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
- upoważnienie dla osoby dokonującej czynności, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
 
tryb odwoławczyw przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
 
podstawa prawna- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,poz. 1038)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.783 z późn. zm. )
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r., Nr 230 poz. 2302 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1727 j.t.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 267 z późn. zm. )
 
druki

WNIOSEK O WTÓRNIK

PEŁNOMOCNICTWO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: bsawczak
Ostatnio zmodyfikował: Wioletta Jarzębińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 09.06.2007
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2016 09:29 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
18.11.2015 10:56 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
18.11.2015 09:59 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
27.01.2015 12:00 Aktualizacja treści Iwona Ławik
27.01.2015 11:57 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.11.2014 13:29 Aktualizacja treści Iwona Ławik
13.10.2014 14:24 Korekta Iwona Ławik
29.09.2014 13:44 Korekta Iwona Ławik
27.03.2014 10:19 Korekta Iwona Ławik
31.05.2013 11:31 Aktualizacja treści Iwona Ławik
27.05.2013 13:53 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.05.2013 09:57 Aktualizacja treści Iwona Ławik
01.02.2013 13:47 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska