Wydanie decyzji w sprawie zmiany stanu faktycznego wymagającej zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - Półpiętro (pokój 59), Rejestracja pojazdów - stanowiska 23-29, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych - stanowiska 21-22, informacja - stanowisko 20
Tel. 58-66-88-735
        58-66-88-736
        58-66-88-737
        58-66-88-739
fax 58 620-20-44
e-mail: pojazdy@gdynia.pl
w godzinach:  7.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku
sobota od 8.00 do 14.00, tel. 58 66 88 739
 
wymagane dokumenty- wniosek /formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów lub poniżej w rubryce druki
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana + kserokopia
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)  
sposób załatwienia sprawy- obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerów z dyspensera do stanowisk rejestracji pojazdów (nr 24- 29).
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się rejestracji pojazdu poprzez wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji czasowej pojazdu, zalegalizowanych stałych tablic rejestracyjnych
- informacje o możliwości odebrania stałego dowodu rejestracyjnego można uzyskać:
* telefonicznie pod nr 668-87-35 do 39
* osobiście - stanowisko nr 20 (informacja)
* na stronie internetowej: www.info-car.pl
- wydanie dowodu rejestracyjnego stałego, decyzji o stałej rejestracji pojazdu oraz karty pojazdu (jeżeli była wydana) następuje po zwrocie dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i okazaniu przez właściciela (właścicieli) pojazdu polisy OC według kolejności pobranych numerów z dyspensera - stanowiska nr 21 i 22. 
opłaty1.Opłata skarbowa:
- pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłata:
- dowód rejestracyjny- 54,00 zł
3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
- dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
- pozwolenia czasowego - 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B, C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
czas załatwienia sprawytryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni na wydanie decyzji o rejestracji stałej pojazdu ( termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu).
inne informacje- w przypadku, gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu czynności (pełnomocnictwo pisemne)
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
2. wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
3. upoważnienie dla osoby dokonującej czynności, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS 
tryb odwoławczy- w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji;
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej 
podstawa prawna- ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz.1137 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 1038)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r., Nr 230, poz. 2302 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23)
 
drukiWNIOSEK

PEŁNOMOCNICTWO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: bsawczak
Ostatnio zmodyfikował: Wioletta Jarzębińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 27.04.2007
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2016 08:58 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
25.02.2016 11:33 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
25.02.2016 10:09 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
18.11.2015 09:52 Aktualizacja treści Iwona Ławik
29.01.2015 11:05 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
18.11.2014 13:54 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
13.10.2014 14:16 Korekta Wioletta Jarzębińska
29.09.2014 13:11 Korekta Iwona Ławik
04.06.2013 10:33 Aktualizacja treści Iwona Ławik
27.05.2013 13:31 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.05.2013 13:29 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.04.2013 09:04 Korekta Wioletta Jarzębińska
01.02.2013 14:09 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
01.02.2013 10:37 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
06.06.2012 13:59 Zmiana podstawy prawnej Wioletta Jarzębińska