Rozpatrywanie wniosku o wpisanie/wykreślenie adnotacji - vat w dowodzie rejestracyjnym

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/, Rejestracja pojazdów - stanowiska: 23 - 29, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych - stanowiska 21 - 22, informacja stanowisko 20
Tel. 58-66-88-735
        58-66-88-736
        58-66-88-737
        58-66-88-738
        58-66-88-739
fax 58 620 20 44
e-mail: pojazdy@gdynia.pl
w godzinach:  od poniedziałku od piątku (oprócz świąt) od 7.00 do 18.00, sobota od 8.00 do 14.00 tel. 58 66 88 739
 
wymagane dokumenty- wniosek/formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów oraz poniżej w rubryce "druki"
- zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym
badaniu technicznym wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów w zakresie VAT,
- dowód rejestracyjny,
- polisa OC
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem
potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 
sposób załatwienia sprawy- stanowisko nr 20 (informacja) - obsługa interesanta odbywa się zgodnie z kolejnością oczekiwania
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się wpisu w zakresie VAT w dowodzie rejestracyjnym
 
opłaty1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł

Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
czas załatwienia sprawyniezwłocznie
inne informacje- w przypadku, gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu czynności (pełnomocnictwo pisemne)
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego
Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon).
- upoważnienie dla osoby dokonującej wpisu, w
przypadku gdy nie jest wyszczególniona w
odpisie z KRS
 
tryb odwoławczynie dotyczy  
podstawa prawna- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 177,poz.1054 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz. U 2015r.,poz.783 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz 1727)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.z 2013r., poz.267 z późn.zm.)

 
drukiWniosek o dokonanie adnotacji "VAT"

PEŁNOMOCNICTWO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: bsawczak
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Ławik
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 29.03.2007
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.05.2016 09:24 Aktualizacja treści Iwona Ławik
19.05.2016 09:20 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.11.2015 12:51 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
27.01.2015 13:35 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.11.2014 13:37 Aktualizacja treści Iwona Ławik
13.10.2014 14:56 Korekta Iwona Ławik
04.04.2014 13:26 Aktualizacja treści Iwona Ławik
31.05.2013 13:44 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.04.2013 10:37 Korekta Wioletta Jarzębińska
01.02.2013 13:24 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska