Rozpatrywanie wniosku o wpisanie/wykreślenie adnotacji - taxi w dowodzie rejestracyjnym

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/, Rejestracja pojazdów - stanowiska: 23 - 29, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych - stanowiska 21 - 22, informacja stanowisko 20
Tel. 58-66-88-735
        58-66-88-736
        58-66-88-737
        58-66-88-738
        58-66-88-739
fax 58 620 20 44
e-mail: pojazdy@gdynia.pl
w godzinach:  od poniedziałku od piątku (oprócz świąt) od 7.00 do 18.00, sobota od 8.00 do 14.00, tel. 58 66 88 739
 
wymagane dokumenty- wniosek / formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów oraz poniżej w rubryce "druki"
- zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- polisa OC
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 
sposób załatwienia sprawy- stanowisko nr 20 (informacja) - obsługa interesanta odbywa się zgodnie z kolejnością oczekiwania
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się wpisu w dowodzie rejestracyjny 
opłaty1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł

Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
czas załatwienia sprawyniezwłocznie
inne informacje- w przypadku, gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu czynności
( pełnomocnictwo pisemne)
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon).
- upoważnienie dla osoby dokonującej wpisu, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
 
tryb odwoławczynie dotyczy 
podstawa prawna- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1727)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz.783 z późn. zm.) 
drukiWNIOSEK O ZMIANY

PEŁNOMOCNICTWO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: bsawczak
Ostatnio zmodyfikował: Wioletta Jarzębińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 25.02.2007
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2015 12:47 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
27.01.2015 13:27 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.11.2014 13:36 Aktualizacja treści Iwona Ławik
13.10.2014 14:53 Korekta Iwona Ławik
31.05.2013 12:45 Aktualizacja treści Iwona Ławik
27.05.2013 13:39 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.04.2013 10:39 Korekta Wioletta Jarzębińska
01.02.2013 13:27 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska