Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - stanowisko 19 - wydawanie dowodów osobistych:
Tel. 58-66-88-756
        58-66-88-714
        58-66-88-715
        58-66-88-716
        58-66-88-717
fax 58 66 88 724
e-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
w godzinach:  godziny odbioru dowodu osobistego od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) od 7.00 do 18.00, sobota od 8.00 do 14.00,
 
wymagane dokumenty- wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzającego profil zaufany ePUAP – zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

- plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą następujące wymogi: aktualną, kolorową przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o dowód osobisty, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

- w przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, zażądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polski ego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

POUCZENIE dotyczące fotografii:
• Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
•osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny,
•dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
•dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej,
•w uzasadnionych przypadkach można załączyć fotografię przedstawiającą osobę z zamkniętymi oczami z innym niż naturalny wyraz twarzy lub z otwartymi ustami.

Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.

Odmawia się wydania dowodu osobistego , w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego drogą elektroniczną nie spełnia wyżej wymienionych wymogów lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem przepisów ustawy. Odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej i posiada rygor natychmiastowej wykonalności

 
sposób załatwienia sprawyWniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest dostępny na platformie ePUAP (www.epuap.pl),po zalogowaniu na indywidualne konto użytkownika. Powyższy druk znajduje się w zakładce: SPRAWY OBYWATELSKIE - DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI - WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO.

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:
- osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni,w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską,w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
- osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodna z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, do czasu wyjaśnienia niezgodności, danych tych nie przekazuje się ministrowi w celu spersonalizowania dowodu osobistego .

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, do którego został przesłany wniosek.

Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic (wnioskodawca) albo opiekun prawny.

Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic (wnioskodawca) albo kurator.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby.

Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty.
 
opłatyNie podlega
czas załatwienia sprawy30 dni od daty złożenia wniosku – w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony
inne informacjeDowody osobiste wydane przed 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz Państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym , których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi , uznając ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w kodeksie wykroczeń.

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku :
1. upływu terminu ważności dowodu osobistego;
2. zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu
wydającego;
3. zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobisty w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
4. utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
5. przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego
Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się :
1. co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego
2. niezwłocznie – w/w wymienionych przypadkach – pkt 2-4

Adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy tj. od 01 marca 2015r. nie potwierdza adresu zameldowania i jego zmiana nie stanowi podstawy do wymiany dowodu osobistego.

Unieważnienie dowodu osobistego następuje :
1. z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego
2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego;
3. z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, o ile wcześniej nie został unieważniony;
4. po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności dotyczących zmiany danych, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę;
5. z dniem upływu ważności dowodu osobistego.
 
tryb odwoławczyW przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
podstawa prawna- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 poz. 391)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212)
- ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. Nr 1114 j.t.)
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy,wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.z 2015 Nr 971 j.t.)
 
drukiWniosek o wydanie dowodu osobistego (na platformie ePUAP -www.epuap.pl)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Peplińska
Wprowadził informację: Alicja Peplińska
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Peplińska
Data wytworzenia informacji: 27.02.2015
Data udostępnienia informacji: 24.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.10.2016 13:43 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
25.02.2016 10:37 Korekta Dorota Nelke
27.11.2015 13:50 Korekta Alicja Peplińska
15.09.2015 11:47 Korekta Alicja Peplińska
15.09.2015 11:33 Dodanie informacji Alicja Peplińska
19.05.2015 13:58 Dodanie informacji Alicja Peplińska
04.05.2015 14:12 Dodanie informacji Alicja Peplińska
29.04.2015 08:57 Aktualizacja treści Alicja Peplińska
02.03.2015 09:49 Korekta Małgorzata Richert
27.02.2015 16:51 Dodanie informacji Alicja Peplińska