Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego lub uszkodzeniu dowodu osobistego

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 12-17,
Tel. 58-66-88-718
        58-66-88-719
        58-66-88-720
        58-66-88-721
        58-66-88-722
fax 58 66 88 924
e-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
w godzinach:  7.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku
sobota od 8.00 do 14.00
 
wymagane dokumentyWypełniony druk „Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego” dostępny w Punkcie Informacyjnym, Referacie lub na stronie internetowej Urzędu: www.gdynia.pl
 
sposób załatwienia sprawy- obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerów z dyspensera do stanowisk dowodów osobistych (nr 12-17)
- zgłoszenie, o którym powyżej mowa, można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego jest dostępny na platformie ePUAP (www.epuap.pl), po zalogowaniu na indywidualne konto użytkownika. Powyższy druk znajduje się w zakładce: SPRAWY OBYWATELSKIE - DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI - ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU.

- po przyjęciu zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się stronie zaświadczenie. 
opłatyNie podlega
czas załatwienia sprawyW dniu zgłoszenia
inne informacjePosiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu przebywający poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dowolnej placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się nieodpłatnie zaświadczenie, które jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło w formie elektronicznej, dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.
 
tryb odwoławczyNie występuje 
podstawa prawna- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 poz.391)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. z 2015., poz. 212)
- ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. z 2014 Nr 1114 j.t )
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy,wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.z 2015 Nr 971 j.t.)

 
drukiFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Formularz w wersji elektronicznej znajduje się na platformie ePUAP - www.epuap.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Peplińska
Wprowadził informację: apeplinska
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Peplińska
Data wytworzenia informacji: 03.03.2006
Data udostępnienia informacji: 02.03.2006
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.10.2016 11:40 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
15.09.2015 11:50 Korekta Alicja Peplińska
15.09.2015 11:44 Dodanie informacji Alicja Peplińska
06.03.2015 14:36 Dodanie informacji Małgorzata Richert
03.03.2015 10:18 Korekta Alicja Peplińska
02.03.2015 12:44 Korekta Małgorzata Richert
10.10.2014 15:03 Korekta Alicja Peplińska
30.11.2012 13:26 sprawdzenie aktualności karty Alicja Peplińska