Udostępnianie danych

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - stanowisko 12
Tel. 58-66-88-704
        58-66-88-705
        58-66-88-714
fax 58 66-88-924
e-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
w godzinach:  7.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku
sobota od 8.00 do 14.00
 
wymagane dokumenty- wypełniony wniosek o udostępnienie danych
- dowód uiszczenia opłaty
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)
- dokument pełnomocnictwa , jeżeli wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika
- dokument potwierdzający interes prawny , jeżeli interes prawny stanowi uzasadnienie ubiegania się o udostępnienie danych
 
sposób załatwienia sprawy- wnioskodawca wskazuje we wniosku o udostępnienie danych jedynie te dane , których wniosek dotyczy, które są mu znane i które pozwolą na ich wyszukanie
- w przypadku powołania się na interes prawny wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis prawa , na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia dokumentacji
- organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, o których mowa w art. 56 pkt 1, 3, 4 nowej ustawy o dowodach osobistych, dotyczących tej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych.
- zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


 
opłaty31 zł płatne w kasach urzędu po wydaniu dyspozycji przez osobę przyjmującą wniosek lub przelewem na nastepujacy rachunek Urzędu Miasta Gdyni : PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr 80 1440 1026 0000 0000 0033 4979 z dopiskiem: wniosek o udostępnienie danych - Referat Dowodów Osobistych.
czas załatwienia sprawydo 7 dni od daty złożenia wniosku
inne informacjeOrgany gmin oraz konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.

Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot jeżeli wykaże interes prawny.

W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
tryb odwoławczyW przypadku wydania decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
podstawa prawna-ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r.o dowodach osobistych (Dz.U. z 2016 poz. 391)
-rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 poz. 319)
-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 poz.1604)
-ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. Nr 1114 j.t.)
 
drukiwniosek o udostępnienie danych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Peplińska
Wprowadził informację: apeplinska
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Peplińska
Data wytworzenia informacji: 03.03.2006
Data udostępnienia informacji: 03.11.2015
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.10.2016 11:40 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
29.07.2016 10:45 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
12.11.2015 13:12 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
02.10.2015 10:13 Korekta Alicja Peplińska
04.03.2015 15:14 Korekta Alicja Peplińska
03.03.2015 10:17 Korekta Alicja Peplińska
02.03.2015 14:20 Aktualizacja treści Alicja Peplińska
19.11.2014 10:10 Aktualizacja treści Alicja Peplińska
10.10.2014 14:43 Korekta Alicja Peplińska
30.11.2012 13:29 Sprawdzenie aktualności karty Alicja Peplińska
30.11.2012 13:29 Sprawdzenie aktualności karty Alicja Peplińska
05.08.2010 13:52 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
26.07.2010 10:19 Zmiana załącznika Alicja Peplińska