Wydawanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania

miejsce załatwienia sprawyZarząd Cmentarzy Komunalnych
ul. Witomińska 76
81-311 Gdynia
sekretariat
Tel. 58-66-08-950
        58-66-08-956
fax 58 660-89-69
e-mail: biuro@zck.pl
w godzinach:  7:00-15:00 (poniedziałek - piątek)
 
wymagane dokumenty1. Wniosek osoby uprawnionej, o której mowa w art. 10 ust 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.), zawierający następujące dane:
• nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
• datę i miejsce zgonu;
• miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
• miejsce pogrzebu;
• środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;
• nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.

2. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9. ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

3. Osoby lub podmioty usługowo zajmujące się organizacją pogrzebu działające w imieniu rodzinny zmarłego do wniosku winny dołączyć pełnomocnictwo. 
sposób załatwienia sprawyWniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania składa się w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Gdyni przy ul. Witomińskiej 76 w sekretariacie lub w pok. nr 17, od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00. 
opłatyPozwolenie jest zwolnione z opłaty skarbowej.
czas załatwienia sprawyNiezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.
inne informacjeW przypadku pochówku na cmentarzu parafialnym, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od administratora cmentarza o posiadanym miejscu grzebalnym.
Ważne!
Na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania należy uzyskać:
1)pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane(w przypadku Gdyni - Prezydenta Miasta); pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym;
2)zaświadczenie polskiego konsula, wydane po przedstawieniu pozwolenia, o którym mowa w pkt 1, stwierdzające, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
tryb odwoławczyOd wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni (na adres Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 
podstawa prawna1. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.

2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2015.2126 j.t.);

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r., Nr 249, poz. 1866);

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2014.1628 j.t.).
 
druki

Wniosek (składany przez rodzinę).doc

Wniosek (składany przez pełnomocnika).doc

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Michał _Grabski
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 15.11.2011
Data udostępnienia informacji: 04.04.2008
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2016 08:06 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
05.01.2016 08:04 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
07.04.2015 08:31 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
21.06.2012 11:57 Zmiana załącznika Jarosław Turosz
20.01.2012 08:45 Zmiana załącznika Jarosław Turosz
15.11.2011 07:50 Korekta Jarosław Turosz
15.11.2011 07:48 Korekta Jarosław Turosz
15.11.2011 07:47 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
15.11.2011 07:42 Korekta Jarosław Turosz