Plan finansowy jednostki na 2018 r.

Budżet na 2018 r. Dochody                        

Dział Nazwa Plan
600 Transport i Łączność 67 286 000 zł
0570 wpływy z z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 700 000 zł
0630 wpływy z opłat i kosztów sądowych 350 000 zł
0640 wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłatay komorniczej 280 000 zł
0750 wpływy z najmu i dzierżawy 16 000 zł
0830 wpływy ze sprzedaży 64 410 000 zł
0920 wpływy z odsetek 200 000 zł
0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 300 000
0970 wpływy z różnych dochodów 30 000 
Razem dochody 67 286 000 zł

Budżet na 2018 r. Wydatki                         

Rozdział 60004. Lokalny transport zbiorowy                      

Plan 160 999 283 zł
z tego
1. Wydatki bieżące 160 879 283 zł
z tego
1.1. Wydatki jednostek budżetowych 160 855 523 zł
z tego
a. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 682 036 zł
b. Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 153 173 487 zł
1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 760 zł
2. Wydatki majątkowe 120 000 zł
z tego
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 120 000 zł

 
Ewidencja majątku ZKM w Gdyni na 2017 r.
Stan na 01.01.2017
  Grupa  Wartość brutto  Umorzenie 
 I  Budynki i lokale  1 357 843,25 zł  800 282,02 zł
 II  Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  978 829,97 zł  632 511,05 zł
 IV  Maszyny, urządzenia  4 096 113,27 zł  2 217 235,96 zł
 V  Specjalistyczne maszyny  6 849,40 zł  6 849,40 zł
 VI  Urządzenia techniczne   403 826,49 zł  271 203,90 zł
 VII  Środki transportu  660 482,38 zł  436 879,61 zł
 VIII  Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie  1 283 952,20 zł  760 304,67 zł
   Razem środki trwałe  8 787 896,96 zł  5 125 266,61 zł
   Wartości niematerialne i prawne  1 082 593,88 zł  884 044,62 zł
   Pozostałe środki trwałe  1 065 098,01 zł  1 065 098,01 zł
   Razem  10 935 588,85 zł  7 074 409,24 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Olgierd Wyszomirski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Ostatnio zmodyfikował: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 05.01.2018
Data udostępnienia informacji: 05.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2018 12:54 Aktualizacja treści Janusz Wensierski