zmiana decyzji o warunkach zabudowy

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Architektoniczno - Budowlany
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Pokój: 325, III piętro, tel. (58) 66 88 430, (58) 66 88 412, (58) 66 88 413
Pokój: 323, III piętro, tel. (58) 66 88 416 , (58) 66 88 425, (58) 66 88 426
cały teren Miasta Gdyni
Tel. 58-66-88-400
fax 58 668 84 02
e-mail: wydz.arch.bud.@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałki 13.00 - 16.00 i środy 08.00 - 11.00
 
wymagane dokumentyWniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy inwestycji (zawierający część opisową i graficzną) – druki wniosków wyłożone w przed pokojem 332, zgoda stron na zmianę decyzji, 2 egz. mapy dla celów informacyjnych z uzbrojeniem podziemnym terenu, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy oraz obszar, na który wnioskowana inwestycja będzie oddziaływać (wyznaczony w odległości nie mniejszej niż 3-krotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50m) – mapy do nabycia w pok. 306,.*W przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).
Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników w wyżej wymienionej sprawie należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze. 
sposób załatwienia sprawyZłożenie wniosku i ewentualne uzupełnienie po otrzymaniu wezwania. Interesant otrzymuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania, a następnie decyzję rozstrzygającą w sprawie. 
opłatyzwolnione z opłaty skarbowej
podstawa prawna:
- ustawa z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2015, poz. 783 z póź. zm.)
czas załatwienia sprawyzgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego
tryb odwoławczyOrgan odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem Wydziału - zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. 
podstawa prawnaArt. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1, art. 53 ust. 3 i 4 , art. 54 i art. 55 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 199 z póż.zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. nr 164 poz. 1588), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. z 2003 r. nr 164 poz. 1589) oraz art. 104 i 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 267) 
drukizmiana decyzji o warunkach zabudowy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 05.08.2013
Data udostępnienia informacji: 05.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2017 15:42 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.10.2015 15:03 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
16.10.2015 13:13 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
16.10.2015 13:11 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
12.11.2014 11:43 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
12.11.2014 11:38 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
12.11.2014 11:18 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.08.2013 13:06 Dodanie informacji Dariusz Repiński
05.08.2013 13:05 Dodanie informacji Dariusz Repiński
05.08.2013 13:01 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.08.2013 12:53 Dodanie informacji Dariusz Repiński
05.08.2013 12:52 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.08.2013 12:51 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.08.2013 12:50 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.08.2013 12:49 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.08.2013 12:45 Dodanie informacji Dariusz Repiński