Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Architektoniczno - Budowlany
Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Pokój: 323, III piętro
Tel. 58-66-88-416
        58-66-88-426
        58-66-88-400
fax 58 66 88 402
e-mail: wydz.arch.bud.@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałki - godz. 13.00 - 16.00 środy - godz. 08.00 - 11.00
 
wymagane dokumenty1. wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zawierający informacje określone w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- druki wniosków wyłożone przed pokojem 332.
2. w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika - oryginał lub poświadczona kopia pełnomocnictwa,
3.ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) dla przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., nr 213, poz. 1397),
4. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.  
sposób załatwienia sprawy1. wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze lub przesłać na adres Urzędu,
2. decyzję otrzymuje się drogą pocztową. 
opłaty1. opłata skarbowa*:
a) 107,00 za decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
b) 10,00 za decyzję o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
c) 10,00 za decyzję odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
d) 17,00 za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego prokury, lub jego odpisu, wypisu lub kopii,
2. zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:
a) na rachunek bankowy PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065, z odpowiednim dopiskiem:
- opłata skarbowa za decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub za decyzję o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub za decyzję o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub za złożenie pełnomocnictwa,
b) w kasie Urzędu Miasta Gdyni - w oparciu o zlecenie, stosownie wypełnione i potwierdzone przez pracownika odpowiedzialnego za właściwe ustalenie opłaty skarbowej;
w przypadku niewydania decyzji opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek;
po upływie pięciu lat od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłata nie podlega zwrotowi;
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku nie później niż w ciągu 3 dni od jego złożenia;
*podmioty zwolnione z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej – zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej;
zwolnienia z opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii - zgodnie z cz. IV. kol. 4 załącznika do ww. ustawy o opłacie skarbowej
czas załatwienia sprawydo 65 dni
inne informacjedecyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się w przypadku braku obowiązującego planu miejscowego 
tryb odwoławczy1. od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji,
2. na wydane, w toku postępowania, postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia 
podstawa prawna1. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.),
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.),
4. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm. 
druki

wniosek o decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: tszymkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 19.12.2005
Data udostępnienia informacji: 30.06.2006
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2017 15:46 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
16.06.2016 13:18 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
03.06.2016 12:28 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
16.10.2015 11:56 Korekta Bartłomiej Poźniak
18.11.2014 10:17 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
15.01.2014 08:32 Zmiana załącznika Bartłomiej Poźniak
10.01.2014 12:42 Zmiana podstawy prawnej Bartłomiej Poźniak
13.03.2013 12:18 Korekta Bartłomiej Poźniak
05.03.2013 15:18 Korekta Michał Kowalski
04.03.2013 12:15 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
30.01.2013 10:34 Zmiana załącznika Maria Konczal
30.01.2013 10:30 Aktualizacja treści Maria Konczal
28.11.2012 10:49 Aktualizacja treści Maria Konczal
18.10.2012 09:59 Aktualizacja treści Maria Konczal
21.08.2012 12:10 Aktualizacja treści Maria Konczal
27.07.2012 13:55 Aktualizacja treści Maria Konczal
30.05.2012 08:33 Aktualizacja treści Maria Konczal
27.03.2012 09:07 Aktualizacja treści Maria Konczal
16.01.2012 12:51 Aktualizacja treści Maria Konczal
16.01.2012 12:48 Aktualizacja treści Maria Konczal
16.12.2011 09:01 Zmiana załącznika Maria Konczal
25.11.2010 14:25 Korekta Maria Konczal
25.11.2010 14:13 Korekta Maria Konczal
25.11.2010 13:41 Korekta Maria Konczal
19.11.2010 08:49 Aktualizacja treści Maria Konczal
19.11.2010 08:44 Aktualizacja treści Maria Konczal
15.11.2010 14:28 Aktualizacja treści Maria Konczal
15.11.2010 13:51 Aktualizacja treści Maria Konczal
15.11.2010 12:54 Aktualizacja treści Maria Konczal
12.11.2010 15:55 Aktualizacja treści Katarzyna _Niesyn
07.10.2010 08:23 Aktualizacja treści Maria Konczal