Warunki zabudowy

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Architektoniczno - Budowlany
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Pokój: 325, III piętro, tel. (58) 66 88 430, (58) 66 88 412, (58) 66 88 413
Pokój: 323, III piętro, tel. (58) 66 88 416 , (58) 66 88 425, (58) 66 88 426
cały teren Miasta Gdyni
Tel. 58-66-88-400
fax 058 66 88 402
e-mail: wydz.arch.bud.@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałki - godz. 13.00 - 16.00 środy - godz. 08.00 - 11.00
 
wymagane dokumentyWniosek o ustalenie warunków zabudowy inwestycji (zawierający część opisową i graficzną) – druki wniosków wyłożone w przed pokojem 332, 2 egz. mapy dla celów informacyjnych z uzbrojeniem podziemnym terenu, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy oraz obszar, na który wnioskowana inwestycja będzie oddziaływać (wyznaczony w odległości nie mniejszej niż 3-krotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50m) – mapy do nabycia w pok. 306,.*W przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).
Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników w wyżej wymienionej sprawie należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze. 
sposób załatwienia sprawyZłożenie wniosku i ewentualne uzupełnienie po otrzymaniu wezwania. Interesant otrzymuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania, a następnie decyzję rozstrzygającą w sprawie. 
opłaty107 zł od wydania decyzji,

podstawa prawna:
- ustawa z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2015, poz. 783 z póź. zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dn.28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. 2007, nr 187, poz. 1330)
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na rachunek PKO Bank Polski S.A. nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać:
- informację, ze jest to opłata skarbowa
- sprawę, w której wnoszona jest opłata

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego

Zwalnia się od opłaty skarbowej:
- jednostki budżetowe
- jednostki samorządu terytorialnego
- organizacje pożytku publicznego ( wyłączenie w sprawach dot. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie )
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek - w przypadku nie dokonania czynności urzędowej.
czas załatwienia sprawyzgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego
tryb odwoławczyOrgan odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem Wydziału - zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. 
podstawa prawnaArt. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1, art. 53 ust. 3 i 4 , art. 54 i art. 55 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 199 z póż.zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. nr 164 poz. 1588), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. z 2003 r. nr 164 poz. 1589) i art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 267 z póź. zm.) 
drukiwniosek o wydanie warunków zabudowy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Małgorzata Aleksiak
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 08.06.2006
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2017 16:11 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.01.2017 16:03 Korekta Dariusz Repiński
05.01.2017 16:00 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
25.01.2016 14:55 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.10.2015 15:09 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.10.2015 15:08 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.11.2014 10:24 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
12.11.2014 11:37 Korekta Dorota Nelke
12.11.2014 11:34 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
12.11.2014 11:25 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.08.2013 13:07 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
03.06.2013 09:57 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.05.2013 10:49 Dodanie informacji Dariusz Repiński
17.04.2013 15:15 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
27.02.2013 12:25 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
27.02.2013 12:22 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
11.02.2013 11:12 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
06.02.2013 15:21 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
31.01.2013 12:22 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
31.01.2013 12:10 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
31.01.2013 12:01 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.11.2012 10:48 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
18.09.2012 08:54 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
08.03.2012 13:06 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
06.03.2012 08:38 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
15.12.2011 12:26 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
15.12.2011 12:21 Aktualizacja treści Dariusz Repiński