Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Architektoniczno - Budowlany
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Pokój: 325, III piętro, tel. (58) 66 88 430, (58) 66 88 412, (58) 66 88 413
Pokój: 323, III piętro, tel. (58) 66 88 416 , (58) 66 88 425, (58) 66 88 426
cały teren Gminy Miasta Gdyni
Tel. 58-66-88-400
fax 058 66 88 402
e-mail: wydz.arch.bud.@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałki - godz. 13.00 - 16.00 środy - godz. 08.00 - 11.00
 
wymagane dokumentyWniosek - druki wniosków wyłożone przed pokojem 332, oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków decyzji, zgoda poprzedniego inwestora na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.
Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników w wyżej wymienionych sprawach należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, dołączając należną opłatę skarbową 
sposób załatwienia sprawyZłożenie wniosku (ewentualne uzupełnienie wniosku po otrzymaniu wezwania organu. Interesant otrzymuje decyzję rozstrzygającą w sprawie. 
opłaty56 zł od wydania decyzji podstawa prawna:
ustawa z dn.16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2015, poz. 783 z póź. zm.)
rozporządzenie Ministra Finansów z dn.28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. 2007, nr 187, poz.1330)
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na rachunek PKO Bank Polski S.A. nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać:
- informację, ze jest to opłata skarbowa,
- sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Zwalnia się od opłaty skarbowej następujące podmioty:
- jednostki budżetowe
- jednostki samorządu terytorialnego
- organizacje pożytku publicznego (wyłączenie w sprawach dot. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek – gdy decyzja nie została wydana
czas załatwienia sprawyzgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego
tryb odwoławczyOrgan odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem Wydziału - zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. 
podstawa prawnaart.63 ust.5 w związku z art.64 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 199 z póżn. zm.) i art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267 z póź. zm.)
 
drukiwniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Małgorzata Aleksiak
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 08.06.2006
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2017 16:05 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.10.2015 15:17 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.10.2015 15:13 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.11.2014 10:25 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
12.11.2014 12:18 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
12.11.2014 11:26 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
03.06.2013 09:48 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
03.06.2013 09:45 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.02.2013 12:20 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
07.02.2013 11:47 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
31.01.2013 12:22 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
31.01.2013 12:11 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
31.01.2013 12:02 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.11.2012 10:46 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
18.09.2012 08:55 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
13.03.2012 09:10 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
08.03.2012 13:05 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
06.03.2012 08:41 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
20.01.2012 15:24 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.10.2010 14:27 Aktualizacja treści Dariusz Repiński