Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Architektoniczno - Budowlany
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Pierwszy Referat Architektury

Pokój: 321, III piętro, tel. (58) 66 88 408 (58) 66 82 407, (58) 66 82 405
Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie-Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych)
Pokój: 320, III piętro, tel. (58) 66 88 405, (58) 66 88 406,(58) 66 88 403
Dzielnice: Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły

Drugi Referat Architektury

Pokój: 418, IV piętro, tel. (58) 66 88 421, (58) 66 88 407, (58) 66 82 406, (58) 66 82 404
Pokój: 423, IV piętro, tel. (58) 66 88 424, (58) 66 88 410, (58) 66 88 414
Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana,Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja i Chwarzno-Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne,

Trzeci Referat Architektury

Pokój: 324, III piętro, tel. (58) 66 88 422, (58) 66 88 427, (58) 66 88 431, (58) 66 88 433
Pokój: 322, piętro III, tel. (58) 66 88 415, (58) 66 88 432, (58)66 82 408
Dzielnice: Orłowo,Redłowo, Mały i Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa

Tel. 58-66-88-400
fax 58 66 88 402
e-mail: wydz.arch.bud.@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałki - godz. 13.00 - 16.00 środy - godz. 08.00 - 11.00
 
wymagane dokumenty1. Wniosek (druki wniosków wyłożone przed pokojem 332).
2. Charakterystyka obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy (ewentualna zgoda sąsiada nazbliżenie się projektowanej zabudowy do wspólnej granicy – w przypadku, gdy wniosek tego dotyczy).
3. Szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa.
4. Propozycje rozwiązań zamiennych.
5. Pozytywna opinia: wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków/ lub miejskiego konserwatora zabytków w odniesieniu do innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską.
6. W zależności od potrzeb – pozytywna opinia innych, zainteresowanych organów,
7. W przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).
Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, dołączając należną opłatę skarbową 
sposób załatwienia sprawyZłożenie wniosku (ewentualne uzupełnienie wniosku po otrzymaniu wezwania organu). Interesant otrzymuje kopię wniosku przesłanego przez organ do właściwego ministra, a następnie (na podstawie uzyskanego upoważnienia od ministra) postanowienie rozstrzygające w sprawie.
u w a g i:
1. złożenie wniosku może nastąpić przed wystąpieniem inwestora o pozwolenie na budowę
2. odstępstwo nie może powodować:- zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia,- ograniczenia dostępności osób niepełnosprawnych,- pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych,- pogorszenia stanu środowiska 
opłaty17,00 zł w przypadku upoważnienia udzielonego osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy podstawa prawna:
- ustawa z dn.16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2015, poz. 783 z póź. zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dn.28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007,nr 187 poz. 1330)

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na rachunek PKO Bank Polski S.A. nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać:
- informację, ze jest to opłata skarbowa,
- sprawę, w której wnoszona jest opłata.
czas załatwienia sprawyzgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego
tryb odwoławczyTylko w przypadku zażalenia strony postępowania na postanowienie wydane na podstawie upoważnienia ministra – Wojewoda Pomorski za pośrednictwem organu I instancji w postępowaniu odwoławczym od decyzji udzielającej pozwolenia na budowę
 
podstawa prawnaart.9 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.), art.92 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1445) i art.123 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267 z póź. zm.) 
druki

wniosek o odstępstwo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Małgorzata Aleksiak
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 08.06.2006
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.12.2016 12:06 Dodanie informacji Dariusz Repiński
24.10.2015 12:06 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.11.2014 10:26 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
26.03.2014 12:50 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
04.03.2014 14:03 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
03.06.2013 09:53 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
03.06.2013 09:52 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.03.2013 14:55 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.02.2013 12:04 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
31.01.2013 12:23 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
31.01.2013 12:20 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
31.01.2013 12:11 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
31.01.2013 12:07 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.11.2012 10:52 Dodanie informacji Dariusz Repiński
21.11.2012 10:46 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
18.09.2012 09:16 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
18.09.2012 08:58 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
14.03.2012 09:20 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
14.03.2012 09:17 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
14.03.2012 09:14 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
14.03.2012 09:10 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
13.03.2012 09:09 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
08.03.2012 13:12 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
06.03.2012 12:58 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.01.2012 13:28 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.11.2011 09:16 Aktualizacja treści Dariusz Repiński