Biuro Rady Miasta

Naczelnik Mariola Orlik
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokoj: 107
telefon: 58 66 88 770
fax: 58 66 88 772
e-mail: biuro_rady_miasta@gdynia.pl

Biuro Rady Miasta prowadzi całość zadań związanych z obsługą organizacyjną, kancelaryjną i techniczną RADY, jej komisji i organów dzielnic, a w szczególności:

 1. wykonuje prace zapewniające działalność sesyjną Rady, obsługuje sesje Rady, świadczy pomoc w pracy komisji i radnych,
 2. organizuje i koordynuje przygotowanie odpowiednich materiałów dla Rady i jej komisji,
 3. ewidencjonuje wnioski i opinie komisji oraz radnych, a także przyjmuje interpelacje radnych, nadaje im właściwy bieg m.in. przekazuje prezydentowi,
 4. protokołuje sesje Rady i posiedzenia jej komisji, prowadzi stosowne dokumentacje, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę,
 5. prowadzi centralny rejestr i zbiór uchwał Rady; przekazuje uchwały Rady odpowiednim organom nadzoru, 5a. przekazuje urzędom statystycznym informacje o nadaniu i zmianie nazw ulic - w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały
 6. prowadzi ewidencję dokumentów wpływających do Rady i jej komisji oraz przekazuje je właściwym adresatom w celu rozpatrzenia,
 7. czuwa nad właściwym obiegiem dokumentów związanych z pracą Rady i jej komisji,
 8. informuje radnych, wydziały i mieszkańców o terminach sesji Rady (w sposób zwyczajowo przyjęty), 8a. prowadzi sprawy związane z rozstrzygnięciami nadzorczymi wojewody, w tym ich rejestr.
 9. prowadzi korespondencję Przewodniczącego Rady,
 10. prowadzi obsługę jednostek pomocniczych Miasta m.in. poprzez:
  1. przygotowywanie materiałów, obsługę organizacyjną i kancelaryjną oraz protokołowanie sesji rad, ich komisji i zarządów dzielnic,
  2. prowadzenie rejestru uchwał organów dzielnic,
  3. monitorowanie realizacji uchwał organów dzielnicy przez komórki organizacyjne i miejskie jednostki organizacyjne,
  4. nadzór nad obiegiem dokumentów związanych z pracami rad, ich komisji oraz zarządów, w tym nad terminowością reakcji komórek organizacyjnych i miejskich jednostek organizacyjnych na wnioski i decyzje organów dzielnic,
  5. nadzó nad utrzymaniem lokali rad dzielnic.
 11. prowadzi sprawy związane ze współpracą Rady i jej komisji z ekspertami i innymi podmiotami,
 12. prowadzi ewidencję i dystrybucję "Monitora Rady Miasta Gdyni",
 13. zapewnia przyjmowanie i załatwianie interesantów w sprawach interwencji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: kmanikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 08.03.2004
Data udostępnienia informacji: 08.03.2004
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.04.2014 14:22 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.04.2014 14:22 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
22.06.2012 14:32 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
04.08.2011 10:24 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska